Månedlige arkiver: desember 2012

Mu’ammar Ghadaffi om mordet på John F.Kennedy

Hvilken rettrygget, oppreist mann Muammar Ghadaffi var!


Med en stor innsikt i politikkens realiteter, holdt han i 2008 en tale som viste meget av hvilken klok leder han var. Han viste gjennom sine valgte ord i sin tale, innsikt i Obamas sjelsliv og gir oss lyttere idag viktige detaljer i bakgrunnene for mordet på John F.Kennedy.

Jeg skammer meg meget over, fordi jeg er norsk og derigjennom medlem av NATO, å ha vært deltagende i den stygge ødeleggelsen av Libya og over det fornedrende drapet på Ghadaffi. Måtte vi lære av dette, at vi aldri mere blir med på slikt. Måtte vi lære av dette, at det aldri skjer igjen.  Måtte vi lære av dette at Norge melder seg ut av denne feige, løgnfylte forening. Hører du det, Jonas Gahr Støre?

 

Mu’ammar Al Qadhafi  

En tale fra den 11.juni 2008

Kennedy insisterte på å kontrollere israelernes atomanlegg Dimona

 

Talen på norsk:

Det har blitt bevist at det ikke demokrati (i USA). Snarere er det et diktatur som ikke er annerledes enn diktaturene under Hitler, Napoleon, Mussolin, Djengis Khan, Alexander den Store og resten av tyrannene. F.eks under den totalt sprøe Reagan, utstedte den amerikanske presidenten en presidentordre for å lansere en krig mot Libya, en presidentordre for å beleire Libya, en presidentordre for å boikotte Libya, og så videre. Er dette et demokrati eller et diktatur?

Det er valg i USA nå. Underveis kom en svart borger av kenyanske afrikansk opprinnelse, en muslim, som hadde studert på en islamsk skole i Indonesia. Hans navn er Obama. Alle mennesker i den arabiske og den islamske verden applauderte for denne mannen. De ønsket ham velkommen og ba for ham og for hans suksess, og de ble involvert i å gi legitime bidrag til hans kampanje for å gjøre ham i stand til å vinne det amerikanske presidentembetet. Men vi ble overraskelse over vår afrikanske kenyanske bror, som er en amerikansk statsborger, da han uttalte noe som sjokkerte alle hans støttespillere i den arabiske verden, i Afrika og i den islamske verden.

Vi håper at dette er bare et såkalt valg- «utsalg», som de sier i Egypt? Med andre ord, en valgløgn. Som du vet, er dette den farsen ved et valg. En person lyver og lyver til folk, bare fordi at de skal stemme på ham og etterpå, når de anklager ham: «Du lovte dette, men også dette», sier han: «Nei, det var bare valgflesk». Dette er det løgnaktige ved demokratiet. Han sier: «Dette var propaganda og du trodde jeg mente det alvorlig. Jeg lurte deg bare for å få dine stemme. Hvis Allah vil, vil det vise seg at dette bare var valgpropaganda. Obama sa at han ville forvandle Jerusalem til den evige hovedstad for israelerne. Dette viser at vår bror Obama er uvitende om internasjonal politikk og er ikke kjent med Midtøsten-konflikten.

Vi trodde han ville si: «Jeg har bestemt at hvis jeg vinner, vil jeg kontrollere Dimona atomkraftverk, for å finne ut om de lager kjernefysiske bomber og andre masseødeleggelsesvåpen.» Vi ventet at han skulle ta en slik avgjørelse. Han hadde utvilsomt dette i tankene. Da han snakket om Iran og landets atomprogram, hadde han utvilsomt Dimona i tankene. Men da han tenkte på Dimona, hadde han utvilsomt også skjebnen til tidligere president Kennedy i sitt sinn. Kennedy besluttet nemlig å kontrollere Dimona atomkraftverk. Han insisterte på å gjøre det, for å kunne fastslå hvorvidt det ble produsert atomvåpen. Israelerne nektet, men han insisterte.

Denne krisen ble løst med at Ben-Gurion fratrådte sitt embede. Han trakk seg så han ikke skulle måtte godta kontroll av Dimona anleggene og derfor gav han også grønt lys for drapet på Kennedy. Kennedy ble drept fordi han insisterte på overvåking av Dimona anlegg (4:29).

Talen slik den er gjengitt på youtube: It has been proven that there is no democracy (in the US). Rather, it is a dictatorship no different than dictatorships of Hitler, Napoleon, Mussolin, Genghis Khan, Alexander the Great, and the rest of the tyrants. In the days of crazy Reagan, the American president issued a presidential order to launch a war against Libya, for example, a presidential order to besiege Libya, a presidential order to boycott Libya, and so on. Is this a democracy or a dictatorship? There are elections in America now. Along came a black citizen of Kenyan African origin, a Muslim, who had studied in an Islamic school in Indonesia. His name is Obama. All the people in the Arab and the Islamic world applauded this man. They welcomed him and prayed for him and for his success and they may have even been involved in legitimate contribution campaigns to enable him to win the American presidency. But we were taken by surprise when our African Kenyan brother, who is an American national, made statements that shocked all his supporters in the Arab world, in Africa and in the Islamic world. We hope that this is merely an elections «clearance sale», as they say in Egypt ? in other words, merely an elections lie. As you know, this is the farce of elections ? a person lies and lies to people, just so that they will vote for him and afterwards, when they say to him: «You promised this and that,», he says: «No, this was just elections propaganda.» This is the farce of democracy for you. He says: «This was propaganda, and you thought I was being serious. I was fooling you to get your votes.» Allah willing, it will turn out that this was merely elections propaganda. Obama said he would turn Jerusalem into the eternal capital of the Israelis. This indicates that our brither Obama is ignorant of international politics and is not familiar with the Middle East conflict. We thought he would say: «I have decided that if I win, I will monitor the Dimona nuclear plant, in order to find out about the nuclear bombs, and other WMDs in Israel’s possession.» We expected him to make such a decision. He undoubtedly had this in mind. When he talked about Iran and its nuclear program, he undoubtedly had Dimona in mind. But when he was thinking about Dimona, he undoubtedly had the fate of former president Kennedy on his mind as well. Kennedy decided to monitor the Dinmona nuclear plant. He insisted on doing so, in order to determine whether or not it produces nuclear weapons. The Israelis refused, but he insisted. This crisis was resolved with the resignation of Ben-Gurion. He resigned so he would not have to agree to the monitoring of the Dimona plant and he gave the green light for the killing of Kennedy.

Kennedy was killed because he insisted on the monitoring of the Dimona plant (4:29).

Fagdommere, løgn og sannhet

Datter løy om overgrep: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.10840944

 

Jenta er den som skal beklage, mener Håvard Holm: http://www.aftenposten.no/nyheter/–Beklagelig-nar-noen-fremsetter-uriktige-beskyldninger-og-fastholder-det-i-retten-7070582.html

Her skyver lederen av Dommerforeningen, Håvard Holm, uten å betenke seg et øyeblikk, ansvaret over på en 16-årig jente. Det er de ikke navngitte fagdommere i saken som gjorde en skjebnesvanger feil. Det er datteren, mener Holm. Men, det skjønte ikke fagdommerne. De var overbevist om skyld på tross av at det ikke fantes bevis i saken.

«Dette viser at lekfolks skjønn er bedre enn fagdommerens. Fagdommere har ofte en alt for stor tro på egne vurderinger, basert på at man har sett så alt  for mange skyldige i rettsalen», sier advokat Ellen Holager Andenæs.

Mon tro om ikke hun har rett, Andenæs.Spørsmålet er om dette er vanlig blandt fagdommere. Å være overbevist uten bevis. For hvis det er det, hvilket denne saken kan gi en pekepinn om, er det flere saker som ligger i samme gate som denne. Hva slags rettsvesen har vi, når de dømmer på falskt grunnlag? For hva kan ligge bak en falsk dom? Kanskje skulle vi trekke inn andre begrep for å forstå dette? For fagdommerne følte seg åpenbart i sin rett. Hvorfor? Var dommerne ute i et slags religiøst ærend? Kanskje følte de seg som samfunnets rettmessige hevnere? Har de fått sterke føringer av riksadvokaten, særlig i saker som dette? For vår riksadvokat Tor Achsel Busch ville ha hele juryordningen vekk, hvis jeg ikke husker feil, slik at fagdommerne fikk overta hele scenen. I så tilfelle, Herr Busch, hadde jo vårt rettsapparat sett annerledes ut, ikke sant? Du holder kortene dine tett til brystet, Tor Achsel. Du gir dessverre ikke inntrykk av å være en ærlig mann. I denne sak ble 48-åringen dømt til 6 års fengsel uten bevis, på grunnlag av beskyldninger fra en jentunge. Beklagelig, sier Holm. Det er dessverre langt fra nok, Herr Håvard Holm. Du må nok meget mere enn å beklage.

«Fagdommere har ofte en alt for stor tro på egne vurderinger, basert på at man har sett så alt  for mange skyldige i rettsalen», sier advokat Ellen Holager Andenæs.

Her har det åpenbart skjedd en masse galt i løpet av mange år, skal en tro Andenæs. Fagdommerne skal ikke kunne gjemme seg bak en Dommerforeningens formann. Denne saken bør få konsekvenser for dem. Likedan for det helsepersonell som gikk god for jenta forklaringer. La oss si det klart og tydelig. Dette er folk som ikke har den innsikt de trenger for å utøve sin dont: 5 års karantene på minstepensjon ville etter min mening gi tilstrekkelig varsel til kollegene fagdommere og andre «forståsegpåere», slik at de viser litt forsiktighet og ikke minst, respekt. Da blir det kanskje langsomt slutt på en straffepraksis som ikke er et hår bedre en sharialovgivningen langt ute på landsbygda i Pakistan.

 

Syria og det løgnaktige påskudd, Sarin

Syria, den dødelige nervegass, sarin: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.9701135

Syria og det løgnaktige påskudd, Sarin

Bakmennene drap barn for å gi USA og Israel verdensopinionen i ryggen for å gå til åpen krig mot Syria. Vi så barna, drepte, liggende kledd i laken på rad og rekke. Men det hjalp ikke. Siden George W. Bush narret oss med løgn for å åpne krigen mot Irak, tror vi ikke lengere på dem. Etter min mening trekker Israels militante zionister i trådene bak «borgerkrigen» i Syria. Og de har med seg USA og England på laget. Israels zionister har hatet Syria i mange år, men ikke sett seg istand til å gjøre noe med det., Syria var for mektig. Nå har de istedet valgt en annen strategi, den samme som vi kjenner fra Bosnia-, Serbiakrigen, Afghanistan og Libya. Nemlig, opprørerne i det egne land. Zionistenes velsmurte propaganda-apparat har åpne kanaler ikke bare i europeiske og amerikanske større aviser, men også rett inn i de norske riksaviser og NRK. Når de nå sier at Assad har fingeren på sarinknappen, betyr det i virkeligheten at de såkalte «opprørere» har fått sarin (produsert i Israel, England eller i USA) som de nå står klare til å bruke. Ifølge Katharine Griggs fikk også Saddam Hussein giftgass levert fra USA. Når tilstrekkelig antall sivile er drept vil de anklage Syria for å ha drept sine egne borgere med gass. Da er den vestlige opinion helt sikkert ihvertfall 110% på «opprørernes» side og opprørt nok til at USA, Nato og Israel kan angripe med våpen. Akkurat slik som i Libya…

Propaganda: 


Syria truer verdensfreden: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8234914


Obama advarer Syria mot bruk av kjemiske våpen: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8288171


Gode tider for Pentagons generaler, for lobby og våpenindustri i USA

Svingdørene mellom Pentagon og US Våpenindustri

Se hos Borgere for Etikk og Ansvar i Washingtion DC: http://www.citizensforethics.org/pages/strategic-maneuvers-generals-defense-department-revolving-door

Pentagon er US hovedkvarter for planlegging av krig. Deres mange generaler er etterspurte av det private næringsliv. Har de der en årslønn på kanskje $120 000, kan de etter pensjon tjene 500 000, 800 000 og kanskje $1 million som lobbyist, konsulent eller rådgiver for våpenindustrien. Det vil mange av dem, naturligvis (70% mellom 2009 og 2011) og stiller næringslivet sine mange kunnskaper og innsikter til disposisjon…Derfor har våpenindustrien økt sine investeringer i lobbyvirksomhet ovemnfor The US Congress med 40% de siste 5 år. De har idag ca 2 lobbyister for hvert medlem av The Congress (535 medlemmer).

Nedenfor nevnte våpenprodusenter har investert millioner av dollar i lobbyvirksomhet mellom 2007 0g 2011 og i nederste linje ser vi den uttelling det fikk ved bestilling fra Pentagon i 2011:

Boeing har brukt 86.93 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 20.49 milliarder ($86 930 000 mot $20 490 000 000). Northrop Gumman har brukt 83.85 millioner. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 11.88 milliarder ($83 850 000 mot $11 880 000 000). Lockheed Martin har brukt 74.23 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 35.76 milliarder. General Dynamics har brukt 53.08 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 17.98 milliarder. Raytheon har brukt 36.84 millioner på lobby siden 2007. Pentagon bestilte hos dem i 2011 for 13.57 milliarder ($36 840 000 mot $13.570 000 000).

Spør etter bekreftelse av kostnadene hos http://www.warcosts.com/

Tilsammen brukte våpenindustrien $334 933 000 på lobby av The US Congress med sine 535 medlemmer (investert ble under årene fra 2007 til 2011 $626 043 pr medlem). Det de fikk tilbake pr medlem var  $186 317 757 (186, 3 millioner dollar) i 2011. Naturligvis var det en meget god forretning i 2011 for våpenindustrien.

Penger brukt av regjeringen i året 2011: http://en.wikipedia.org/wiki/File:U.S._Federal_Receipts_-_FY_2007.png 

USA kjøper våpen for omtrent 6 ganger så mye som hele vårt statsbudsjett i 2011 ifølge www.warcosts.com.

Inntekter for USA fra skatt 2011: http://en.wikipedia.org/wiki/File:U.S._Federal_Receipts_-_FY_2007.png

Totale US inntekter i 2011 er: Skatteinntekter 2300+State Direct Revenue 1500+ Local Direct Revenue 1100 = 4800 milliarder  

For totale US inntekter se: http://www.usgovernmentrevenue.com/total_2011USrt_13rs1n