Mu’ammar Ghadaffi om mordet på John F.Kennedy6 min read

Now Reading
Mu’ammar Ghadaffi om mordet på John F.Kennedy6 min read

Hvilken rettrygget, oppreist mann Muammar Ghadaffi var!


Med en stor innsikt i politikkens realiteter, holdt han i 2008 en tale som viste meget av hvilken klok leder han var. Han viste gjennom sine valgte ord i sin tale, innsikt i Obamas sjelsliv og gir oss lyttere idag viktige detaljer i bakgrunnene for mordet på John F.Kennedy.

Jeg skammer meg meget over, fordi jeg er norsk og derigjennom medlem av NATO, å ha vært deltagende i den stygge ødeleggelsen av Libya og over det fornedrende drapet på Ghadaffi. Måtte vi lære av dette, at vi aldri mere blir med på slikt. Måtte vi lære av dette, at det aldri skjer igjen.  Måtte vi lære av dette at Norge melder seg ut av denne feige, løgnfylte forening. Hører du det, Jonas Gahr Støre?

 

Mu’ammar Al Qadhafi  

En tale fra den 11.juni 2008

Kennedy insisterte på å kontrollere israelernes atomanlegg Dimona

 

Talen på norsk:

Det har blitt bevist at det ikke demokrati (i USA). Snarere er det et diktatur som ikke er annerledes enn diktaturene under Hitler, Napoleon, Mussolin, Djengis Khan, Alexander den Store og resten av tyrannene. F.eks under den totalt sprøe Reagan, utstedte den amerikanske presidenten en presidentordre for å lansere en krig mot Libya, en presidentordre for å beleire Libya, en presidentordre for å boikotte Libya, og så videre. Er dette et demokrati eller et diktatur?

Det er valg i USA nå. Underveis kom en svart borger av kenyanske afrikansk opprinnelse, en muslim, som hadde studert på en islamsk skole i Indonesia. Hans navn er Obama. Alle mennesker i den arabiske og den islamske verden applauderte for denne mannen. De ønsket ham velkommen og ba for ham og for hans suksess, og de ble involvert i å gi legitime bidrag til hans kampanje for å gjøre ham i stand til å vinne det amerikanske presidentembetet. Men vi ble overraskelse over vår afrikanske kenyanske bror, som er en amerikansk statsborger, da han uttalte noe som sjokkerte alle hans støttespillere i den arabiske verden, i Afrika og i den islamske verden.

Vi håper at dette er bare et såkalt valg- «utsalg», som de sier i Egypt? Med andre ord, en valgløgn. Som du vet, er dette den farsen ved et valg. En person lyver og lyver til folk, bare fordi at de skal stemme på ham og etterpå, når de anklager ham: «Du lovte dette, men også dette», sier han: «Nei, det var bare valgflesk». Dette er det løgnaktige ved demokratiet. Han sier: «Dette var propaganda og du trodde jeg mente det alvorlig. Jeg lurte deg bare for å få dine stemme. Hvis Allah vil, vil det vise seg at dette bare var valgpropaganda. Obama sa at han ville forvandle Jerusalem til den evige hovedstad for israelerne. Dette viser at vår bror Obama er uvitende om internasjonal politikk og er ikke kjent med Midtøsten-konflikten.

Vi trodde han ville si: «Jeg har bestemt at hvis jeg vinner, vil jeg kontrollere Dimona atomkraftverk, for å finne ut om de lager kjernefysiske bomber og andre masseødeleggelsesvåpen.» Vi ventet at han skulle ta en slik avgjørelse. Han hadde utvilsomt dette i tankene. Da han snakket om Iran og landets atomprogram, hadde han utvilsomt Dimona i tankene. Men da han tenkte på Dimona, hadde han utvilsomt også skjebnen til tidligere president Kennedy i sitt sinn. Kennedy besluttet nemlig å kontrollere Dimona atomkraftverk. Han insisterte på å gjøre det, for å kunne fastslå hvorvidt det ble produsert atomvåpen. Israelerne nektet, men han insisterte.

Denne krisen ble løst med at Ben-Gurion fratrådte sitt embede. Han trakk seg så han ikke skulle måtte godta kontroll av Dimona anleggene og derfor gav han også grønt lys for drapet på Kennedy. Kennedy ble drept fordi han insisterte på overvåking av Dimona anlegg (4:29).

Talen slik den er gjengitt på youtube: It has been proven that there is no democracy (in the US). Rather, it is a dictatorship no different than dictatorships of Hitler, Napoleon, Mussolin, Genghis Khan, Alexander the Great, and the rest of the tyrants. In the days of crazy Reagan, the American president issued a presidential order to launch a war against Libya, for example, a presidential order to besiege Libya, a presidential order to boycott Libya, and so on. Is this a democracy or a dictatorship? There are elections in America now. Along came a black citizen of Kenyan African origin, a Muslim, who had studied in an Islamic school in Indonesia. His name is Obama. All the people in the Arab and the Islamic world applauded this man. They welcomed him and prayed for him and for his success and they may have even been involved in legitimate contribution campaigns to enable him to win the American presidency. But we were taken by surprise when our African Kenyan brother, who is an American national, made statements that shocked all his supporters in the Arab world, in Africa and in the Islamic world. We hope that this is merely an elections «clearance sale», as they say in Egypt ? in other words, merely an elections lie. As you know, this is the farce of elections ? a person lies and lies to people, just so that they will vote for him and afterwards, when they say to him: «You promised this and that,», he says: «No, this was just elections propaganda.» This is the farce of democracy for you. He says: «This was propaganda, and you thought I was being serious. I was fooling you to get your votes.» Allah willing, it will turn out that this was merely elections propaganda. Obama said he would turn Jerusalem into the eternal capital of the Israelis. This indicates that our brither Obama is ignorant of international politics and is not familiar with the Middle East conflict. We thought he would say: «I have decided that if I win, I will monitor the Dimona nuclear plant, in order to find out about the nuclear bombs, and other WMDs in Israel’s possession.» We expected him to make such a decision. He undoubtedly had this in mind. When he talked about Iran and its nuclear program, he undoubtedly had Dimona in mind. But when he was thinking about Dimona, he undoubtedly had the fate of former president Kennedy on his mind as well. Kennedy decided to monitor the Dinmona nuclear plant. He insisted on doing so, in order to determine whether or not it produces nuclear weapons. The Israelis refused, but he insisted. This crisis was resolved with the resignation of Ben-Gurion. He resigned so he would not have to agree to the monitoring of the Dimona plant and he gave the green light for the killing of Kennedy.

Kennedy was killed because he insisted on the monitoring of the Dimona plant (4:29).

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response