Høringssvar fra Blå Himmel til Klima- og miljødepartementet 17.8.20206 min read

Now Reading
Høringssvar fra Blå Himmel til Klima- og miljødepartementet 17.8.20206 min read

Til Klima- og miljødepartementet 17.8.2020

Innspill til: «Kort høring – forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19»

Den foreslåtte forskriften bryter med Grunnloven, folkehelseloven, menneskerettighetene og er et angrep på det norske folk – den må stoppes omgående. I «Bakgrunn for forslaget» heter det blant annet: «Ved søknad om klinisk utprøvning/kliniske studier av legemidler, herunder vaksiner, vurderer Legemiddelverket om legemidlets forventede nytte kan berettige risikoen ved å gjennomføre utprøvningen.»

«EU har nylig vedtatt en forordning som bl.a. unntar kliniske utprøvninger av legemidler for behandling eller forebygging av covid-19, som består av eller inneholder genmodifiserte organismer, fra krav om godkjenning eller miljørisikovurdering etter GMO-regelverket. Forordningen presiserer også at godkjenning etter GMO-regelverket ikke behøves ved utlevering og bruk gjennom blant annet godkjenningsfritak. Ikrafttredelsesdato for forordningen i EU er 18. juli 2020.»

Det er tale om kliniske studier, inkludert vaksiner, det handler om å unnta legemidler fra krav om godkjenning etter GMO-regelverket.

Kjernen i det hele er covid-19.

Departementet skriver selv i høringsnotatet:

«Fordi det haster å gjennomføre rettsakten vil miljømyndighetene legge om praksis i tråd med den nye rettsakten fra den tid rettsakten innlemmes i EØS-avtalen…» Det handler om en forskrift med hjemmel i genteknologiloven § 10 femte ledd. Vi merker oss at høringsnotatet er datert 28. juli. Hvorfor i all verden haster det slik? Det framstår for oss, slik flere påpeker, at dette inngår i pågående prosess for å endre loven knyttet til genteknologi- og bioteknologiloven. En har gått med på å unnta profylaktiske GMO-vaksiner (19.6.2020), så fulgte en endring om å definere slike vaksiner ut av genteknologiloven – og nå åpnes det for at innbyggerne kan behandles med eksperimentelle GMO-vaksiner og legemidler.

Som en annen uttaler seg: «samt delta i kliniske studier for denne type produkter dersom situasjonen tilspisser seg. Regjeringen ber om godkjenningsfritak for nevnte produkter.»  Dette er i så fall sjokkerende. Spesielt når denne informasjon foreligger:

«Som oppsummert i en pressemelding 26. juni av den belgiske vakthundgruppen Initiative Citoyenne («Citizens ‘Initiative») har EU-kommisjonen (i EUs hovedkontor i Brussel) “påtatt seg å gi en presserende ordre på vaksiner mot koronavirus, uten et glimt av åpenhet.” I følge en rapport i magasinet L’Echo 11. juni, har kommisjonen laget forhåndskjøpskontrakter med flere legemiddelfirmaer for covid-19-vaksiner med sikte på å «vaksinere hele den europeiske befolkningen så raskt som mulig.» Kommisjonen har uttalt at den planlegger å få 300-600 millioner doser, «avhengig av om en eller to doser [av vaksine] per person er nødvendig.» Samtidige presserapporter viser til muligheten for et vaksinatmandat for hele EU mot Coronavirus, og siterer Belgias justisminister som å si: «Hvis de nekter, vil vi tvinge dem.»

Kilde:

Hurtig tempo og virusets eksistens

Har regjeringen en agenda på vegne av EU-kommisjonen og legemiddelselskapene, presset fram av korona-pandemien? Vi minner om at det er myndighetens plikt å beskytte befolkningen mot kommersielle og andre typer selskaper/krefter. Det er også vesentlig at forandringer skjer i et tempo som gjør at befolkningen kan følge med og gjøre seg opp en mening. Som kjent er begrepet: «hastverk er lastverk». Når det gjelder covid-19 og det aktuelle viruset SARS-CoV-2 har noen av våre medlemmer i juni stilt flere spørsmål i brevs form til Helse- og omsorgsdepartementet, inkludert om dette viruset faktisk beviselig eksisterer.

Interessant nok har ikke myndighetene svart. Hva betyr det? At virusets eksistens ikke kan bevises med forsvarlige vitenskapelige metoder? En annen ting er at testen i bildet virker å ha store mangler, Folkehelseinstituttet har selv sagt at 14 av 15 positive svar er falske. I tillegg er det benyttet datamodeller helt fjernt fra virkeligheten for å simulere hvor mange som vil bli berørte av pandemien.

Kriser gir anledning

Vi har også tilfelle der Bill Gates, en av de fremste talsmenn for å vaksinere alle på planeten, gir store midler til Verdens helseorganisasjon som erklærte pandemien. Dette åpner for korrupsjon i stor stil. Er pandemien basert på «fake science», falsk vitenskap? Er det hele en psykologisk operasjon for å tjene billioner av kroner og innføre et autoritært samfunn?

Det er et historisk faktum at store internasjonale kriser fører til enorme politiske forandringer, slik børskrakket i 1929 medførte at nazistene tok makten i Tyskland i 1933. Et annet poeng er at amerikanske Rockefeller støttet nazistene, Rockefeller er også inn i dagens pandemi og har øvingsmanualer som går på pandemi fra 2010: «Scenarios for the Future of Technology and International Development».

Hvis myndighetene mener dette vi berører her ikke er vesentlig, og vil innføre et autoritært regime som tar demokratiet på senga, gjør vi oppmerksom på det norske lovverket:

Folkehelseloven formål:

«Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.»

Vi peker også på Grunnloven, inkludert dette:

§ 2. Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§ 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Fra Menneskerettighetene:

Artikkel 25.

1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Artikkel 28.

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring. https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Når det gjelder vaksiner er det meldt om en rekke skadevirkninger, eksempelvis fikk flere hundre personer i Norge sannsynligvis narkolepsi i forbindelse med vaksineringen knyttet til svineinfluensaen i 2009.

At sollys, vitamin C og vitamin D kan avhjelpe mot covid-19 nevnes ikke av verken legemiddelindustri eller de norske myndigheter. Det er dessverre et inntrykk at denne forskriften har sin årsak i maktpolitikk og et mål om fortjeneste. Konklusjon: Dere må omgående stoppe denne forskriften og reelt beskytte innbyggere slik dere har plikt til å gjøre.

 

Med vennlig hilsen vær- og klimagruppen Blå Himmel, Østlandet

Kontakt: blahimmel@gmx.com 17.8.2020


Vedlegg:

Brevet som ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet 26.6.2020 – fortsatt har ikke myndighetene svart:

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response