Høring – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)15 min read

Now Reading
Høring – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)15 min read

Stopp forslaget øyeblikkelig – Norge er et demokrati

Fra historien: Norge hadde portforbud 10. april 1940. Nazistene hadde da inntatt norske byer, og Vidkun Quisling gjennomførte sitt forræderi.

Vårt høringsinnspill følger, basert på: Høring – forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Høring | Dato: 08.01.2021

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endringer-i-smittevernloven-portforbud/id2827769/?expand=horingsbrev

Er covid-19 et bedrag for å innføre et mer autoritært samfunn?

Blir panikken over tiltakene og frustrasjonen over all arbeidsledigheten benyttet til mer sentralisering?

Dette er spørsmål som reiser seg når en leser høringsdokumentet.


Vårt syn er klart:

Dette forslaget må trekkes tilbake omgående.

Norge er et demokrati. Å innføre portforbud basert på smittevernloven er i strid med Grunnloven og Menneskerettighetene og en rekke andre lover nasjonalt og internasjonalt.

Hvis det er politiske krefter i vår land som ønsker seg et mer autoritært styresett, i slekt med det vi hadde i landet fra 1940 til 1945 eller det som finnes i dagens Kina, så er det lang lettere om dette kommer fram i klartekst enn slik sublime forslag.

Norges grunnlov er klar:

§ 106.

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Menneskerettsloven. Art 5.Retten til frihet og sikkerhet:

1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet.

FNs menneskerettigheter:

Artikkel 1.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 3.

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 9.

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning

Artikkel 12.

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13.

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

Til selv intensjonen fra regjeringen:

Det står i høringsbrevet: «Regjeringen ønsker med forslaget i dette høringsnotatet å sikre at vi har nødvendige fullmakter til å iverksette også portforbud som smitteverntiltak mot covid-19, forutsatt at det viser seg å være strengt nødvendig for å trygge folkehelsen. Med «portforbud» menes her et forbud mot å oppholde seg på steder hvor allmennheten kan ferdes.»

Til dette: Regjeringen har fullmakter allerede. Noe nedstengingen i fjor viste. Innbyggerne fulgte opp. Forslaget virker følgelig helt unødvendig.

Regjeringen videre: «Forslaget går ut på at regjeringen innenfor klare og strenge rammer kan gi forskrift om portforbud for å forebygge og motvirke overføring av sykdommen covid-19 når det er «strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen».

Til dette: Hvem skal definere når det er «strengt nødvendig»? Det må jo bli regjeringen selv i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det åpner for masse maktbruk som kan undergrave borgernes rettigheter. Regjeringen har heller ikke klargjort sin bånd til WHO i denne saken. Er det WHO som sterke påvirker regjeringens helsepolikk under pandemien?

Når det gjelder Folkehelseinstituttet: Hvilke bånd har de til Rockefeller Foundation som allerede i 2010 skrev utførlig om den kommende pandemi og at den ville startet i Kina – og det gjorde jo nettopp covid-19.

Det er heller ikke klarlagt hvilke føringer Oljefondets investeringer i legemiddelindustrien legger på regjeringes politikk i tilfeller som berører smittevernloven. Korrupsjon finnes. Økonomiske bånd kan være tilstede. Vi gjør oppmerksom på at assisterende direktør i Helsedirektoratet skal ha aksjer i selskapet Epiguard AS – som produserer EpiShuttle, et transportsystem til bruk under epidemier eller katastrofer. Blant kundene deres er WHO og tyske Bundespolizei.

Også dette inngår i en slik sammenheng:

VG meldte dette 18. januar 2017: DAVOS (VG) Angela Merkel, Erna Solberg og Bill Gates skal investere fire milliarder kroner i en grunnstoffbank som skal brukes til å lage vaksiner mot fremtidige epidemier. Senteret får hovedkontor i Oslo. Det ble kjent på World Economic Forum onsdag, da statsminister Erna Solberg blant annet møtte verdens rikeste mann, Bill Gates.

World Economic Forum virker å være sentral i pandemien med sin «The Great Reset».

Statsministerens møter Gates i Davos: https://www.nettavisen.no/na24/erna-i-seng-med-verdens-rikeste/s/12-95-8532997

Norge økonomiske bånd er dessuten til: https://sml.snl.no/Gavi_-_vaksinealliansen

Regjeringen er sentral i CEPI: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/cepi/id2527201/

Et portforbud vil kunne øke etterspørselen etter medisiner og vaksiner som kan fri befolkningen fra noe som oppfattes som et privat fengsel. Vi mener regjeringen må ta høyde for at dette kan bli resultatet. Portforbudet setter i praksis da innbyggerne i en slags gisselsituasjon.


Høringsnotatet – og kommentarer:

I starten av høringsnotatet står det: «Erfaringer fra pandemien, ikke minst fra andre land, viser at det kan bli nødvendig med svært omfattende og inngripende tiltak, og at situasjonen kan endre seg på kort tid.»

Men erfaringen fra mange land er jo at det ikke døde flere mennesker i 2020 enn årene før, og at influensaen er forsvunnet for en stor del. I Norge er de offisielle korona-dødsfall lavere enn influensatallene pleier å være.

Regjeringen og Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet virker å krisemaksimere.

Medisinske eksperter i utlandet mener at covid-19-viruset ikke er virus, men eksosomer. I så fall er de norske helsemyndigheter misforstått grovt, for å si det pent.

Hvor blir det av rådet om å bruke D-vitamin og C-vitamin for å styrke det naturlige immunforsvaret? Det finner vi ikke. Hva er grunnen til det?

Det ikke til å fatte at en demokratisk valgt regjering i det hele tatt åpner for dette: «Et portforbud er både prinsipielt og praktisk sett et svært inngripende tiltak. Et portforbud innebærer at det grunnlovfestede utgangspunktet om bevegelsesfrihet snus – man kan bare bevege seg i det offentlige rom når det er særskilt angitt at dette er tillatt. Som det redegjøres nærmere for i høringsnotatet her, kan et portforbud utformes på svært ulike måter, og det er naturlig nok stor forskjell på hvor inngripende et lokalt portforbud nattestid og et nasjonalt portforbud hele eller deler av døgnet vil være.»

Videre tar vi med dette fra en kronikk i Aftenposten 13.1.2021: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/nAGo9x/ni-professorer-portforbud-er-for-land-som-ikke-stoler-paa-befolkningen

«Regjeringen argumenterer med at portforbud «er en type tiltak som de fleste andre europeiske land ser ut til å ha hjemmel for å innføre». Dette er feil. Det er en meget spesiell gruppe land i EU: Belgia, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Luxembourg, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Danmark, Finland, Irland, Island, Nederland, Sverige, Sveits og Storbritannia har det ikke.

Bruken av portforbud sammenfaller med de landene i Europa som har hatt erfaring med diktatur og autoritære regimer de siste 100 år.»

Spania og Italia hadde eksempelvis fasistiske regimer. Hvis regjeringen ønsker et slikt system, hvorfor ikke si det rett ut? Det vil bli lettere for oss alle. Å bruke en influensalignende sykdom for å innføre et slags kontroll-samfunn, Teknokrati, virker ganske enkelt latterlig og undergraver troen på styresmaktene.

Slik regjeringen framtrer i dette høringsdokumentet, så er det lett å bli fristet til å lytte til dem som sier at vi står overfor et «globalt statskupp» med covid-19. En begynner jo også å lurt på om ryktene om at Norge er et aksjeselskap eller korporasjon har noe for seg; et dokument som peker på dette fra Edgar: «Company Name: NORWAY KINDOM OF, CIK: 0000073141, Fiscal Year End: 1231».

Hvis dere vil avkrefte at Norge er en korporasjon, og at Grunnloven ikke lenger blir ansett å gjelde, er det fint.

I notatet: «Under pandemien har de viktigste tiltakene siden starten vært å finne de smittede (ved testing) og mistenkt smitte (ved smitteoppsporing) og skille disse fra andre mennesker ved henholdsvis isolering og karantene.»

Vi gjør oppmerksom på en rekke leger og vitenskapsmenn stiller spørsmål ved testen. Flere hevder den ikke måler virus, og WHO uttaler at den må benyttes sammen med en rekke andre metoder.

Igjen virker styresmaktene å velge ut noe informasjon for å bruke den til egen fordel, i dette tilfelle mye makt over den enkelte.

Folkehelseinstituttet er kritisk til og med til forslaget, heter det faktisk. Hvorfor vil dere ikke lytte til det?

Et poeng i dette, har nedstengingen av Norge tatt knekken på smitten? Overhode ikke. Er det ikke da på tide å snu, og ikke gjøre mer av det samme?

Hvordan vil et portforbud bli for barn og unge? Skremme dem – gi dem et liv i frykt? Det virker for oss som om regjeringen ikke har øye for det mentale og psyken til innbyggeren. Alle vet jo at blir en deprimert, så går det utover det psykiske som lett kan få fysiske utslag. Regjeringen virker å være for ensporet. Liv og helse er mer enn virus.

I notatet står det: «Covid-19 er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-4 og forskrift 1. januar 1995 nr. 100 § 1. De videste fullmaktene kommer først til anvendelse ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, se legaldefinisjonen i § 1-3 nr. 4. Utbruddet av covid-19 er karakterisert som et alvorlig utbrudd. Det er derfor åpning for å bruke alle fullmaktene i smittevernloven for å forebygge og motvirke denne sykdommen, såfremt de øvrige vilkårene i de enkelte bestemmelsene er oppfylt.»

Her ligger hunden begravet, for covid-19 er ikke en allmennfarlig smittsom sykdom. De som dør har i opptil ni av 10 tilfeller underliggende sykdommer. Dødeligheten er på linje med influensa, ser det ut til. Regjeringen virket å ha gått seg vill i virusangsten.

En skal være forsiktig med å komme med en påstand om at regjeringen ønsker å bryte ned det norske samfunnet, men dette forslaget gir virkelige dårlige assosiasjoner.

Det gleder oss dog på side 16 å lese om at grunnleggende rettigheter i Grunnloven og EMK vil ha betydning.

Politiet vil komme inn i bildet for å håndheve tiltaket. Men har ikke politiet nok oppgaver allerede i dag?

Et interessant punkt er dette: «Den vanligste begrunnelsen for et portforbud synes å være behovet for smittereduserende tiltak for å unngå en overbelastet helse- og omsorgstjeneste, og for å unngå å havne i en situasjon hvor det kan bli nødvendig å stenge ned samfunnet. Vilkårene for å iverksette portforbud har derfor i stor grad vært knyttet til smittetall, smitteutvikling og kapasitet i helsevesenet.»

Hvis det er viktig å unngå overbelastning, kan det kanskje bli riktig av innbyggerne å slutte og bruke de offentlige helsetjenester? Det kan tenkes at innbyggerne på bakgrunn av dette kan blir ansporet til å begynne helsetjenester i privat regi.

Regjeringen røper seg i dette: «Formålet med et portforbud synes å være å redusere unødvendig sosial kontakt, og mange land har regulert omfattende unntak fra portforbudene.» Skalstyresmaktene ha lov til å definere «unødvendig sosial kontakt»? Det virker som en fascistisk innstilling, dessverre, og gir assosiasjoner til romanen «1984» der «Storebror ser deg».

Regjeringen virker å legge opp til inngripen i den vanlig mann og kvinnes liv som ikke under noen omstendighet kan aksepteres.

Det står: «Etter EMK artikkel 8, 9 og 11 og tilleggsprotokoll 4 artikkel 2 kan det gjøres inngrep i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem, tros- og livssynsfrihet, forsamlingsfrihet og bevegelsesfrihet når dette er i samsvar med lov og «er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til […] å beskytte helse».

Kjerneordet her er «nødvendig» og «beskytte helse». Det er blant annet avhengig av at beslutningstakerne har informasjon tilgjengelig som er 100 prosent objektiv. Det er helt urealistisk.

Derfor: Styr unna.


«Det er klart at hensynet til å hindre spredningen av covid-19 og til å unngå at helse- og omsorgstjenesten overbelastes, er relevante formål ved inngrep i de aktuelle rettighetene.»

Nei, det er ikke klart. Covid-19 er som nevnt ikke stort mer dødelig enn influensa, om det da ikke faktisk er influensaen som forsvant.

Utrolig lesning dette.

«EMD har tolket inn et forholdsmessighetskrav i P 1-1 annet ledd, men har lagt til grunn at statene har en vid skjønnsmargin både i valg av tiltak og ved vurderingen av om konsekvensene av tiltakene er legitime ut fra hensynet til allmennhetens interesse og det formålet som søkes oppnådd.»

Igjen stiller vi spørsmål, «en vid skjønnhetsmargin» indikerer jo at menneskerettighetene er underlagt statens vurderinger og avgjørelse. Dette er neppe riktig, og viser en problematisk juridisk analyse som vi gjerne vil utfordre.

Det er i alle fall gledelig å se at barns rettigheter nevnes i høringsdokumentet (s. 37).

«Et portforbud har som formål å trygge folkehelsen.» Dessverre, det tror vi ikke noe på. Dette gir istedet inntrykk av innføring av et mer autoritært samfunn, gjengitt i dokumenter/agendaer som:

The Great Reset – World Economic Forum, FN Agenda 21 og Agenda 2030, partiprogrammet til Kinas kommunistparti – en felles betegnelse er monopolkapitalisme eller stakeholder-kapitalisme: private konsern skal være samfunnets forvaltere eller verger.

At en regjeringen utgått av partiet Høyre legger seg i den politiske retningen er overraskende. Også at redselen for sykdom benyttes som verktøyet. Vi gjør oppmerksom på at WHO, som definerte epidemien som en pandemi, ledes av en marxist som er medlem av et parti som har stått på USA terroristliste.

Et poeng er også at Norge er kjent som et fritt og demokratisk land. Hvorfor skal vi ødelegge det bildet?

Det heter at portforbudet skal trygge folkehelsen. Dessverre virker det ikke troverdig at portforbud vil gjør noe godt i det hensende. Snarer tvert i mot. Spesielt fordi det vil gå på psyken løs og oppfordre den enkelte borger til å sladre på sin medborger og kanskje få en belønning av regjeringen i form av sosiale poeng (a la Kina).

En stat a la gamle DDR ligger nær å tenke på. Er det hva regjeringen virkelig ønsker seg?

Og hvor motiverende vil det være å støtte en regjering eller et slikt system i det hele tatt? Det kan tenkes at borgerne vil protestere sterkt, og følgelig blir det sivil uro.

At Stortinget skal inn i bildet er ikke nok. Stortinget har som regel mange medlemmer av partier som sitter i regjeringen. Derimot er dette kanskje en oppfordring til å tenke nytt på hvordan et folkestyre egentlig bør være.

En må også spørre om dette legger opp til at folks hjem skal bli folks fengsler (private fengsler): «Ettersom et portforbud først vil være aktuelt i ekstreme situasjoner, kan det reises spørsmål om det bør innføres en egen hjemmel for bruk av tvang i slike tilfeller. Det er grunn til å tro at det vil kunne oppstå situasjoner der smittevernhensyn tilsier at politiet har behov for å kunne tilbakeføre en person til sitt eget hjem ved bruk av makt.»

Og dette: » For å sikre at et portforbud fungerer etter hensikten, må et nytt hjemmelsgrunnlag åpne for at befolkningen i forskrift kan pålegges en plikt til å fremlegge dokumentasjon på forespørsel.»

Er det ikke dette vi kaller en politistat da?

Det er vanskelig å forstå at den demokratisk valgt regjering vurderer slike ting.

Konklusjonen er klar:

Trekk tilbake dette forslag omgående. Dette er ikke et demokratisk samfunn verdig. Det må vernes om friheten.

Innbyggere i Vestfold og Telemark


Vi legger til denne informasjonen fra boka «Phantom Virus» som viser det større bildet:

Beslutningen om å lansere pandemien ble gjort på World Economic Forum (WEF) i Davos, Sveits, i januar 2020. WEF ble fulgt av et kadre av internasjonale bankfolk og forretningsfolk, inkludert representanter for Gates, Rockefeller og Rothschild-familiene, og Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektøren for WHO. Gjennom hele sin karriere har Dr. Tedros mottatt støtte fra Clinton Foundation og Bill & Melinda Gates Foundation.10 To uker etter WEF-konferansen i Davos erklærte Dr. Tedros en folkehelsekrise av internasjonal bekymring, selv om det på den tiden var lite bevis for en pandemi.

Etter det mislykkede opprøret i 1905 transporterte John D. Rockefeller jr. Leon Trotskij (over), som ledet opprøret med Vladimir Lenin, til Bayonne.

Coronavirus-pandemien er ingen ulykke. Som tidligere globale epidemier, er det en advarsel om at naturen har hatt det med menneskets økocidale prostitusjoner. Disse opprørende handlingene endrer klima og varmer og truer planeten Jorden. Naturen (jorden) kjemper tilbake. Klimaendringer sår pandemisykdommer. – Evaggelos Vallianatos, «Nature’s Revenge: Climate Change and COVID-19», 20.

Til tross for de store 2009-10 konflikt-of-interest skandaler knytte Big Pharma til WHO, i dag WHO under Tedros har gjort lite for å rydde ut korrupsjon og interessekonflikter. Den nåværende WHO Scientific Advisory Group of Experts (SAGE) har medlemmer som mottar «økonomisk betydelige» midler fra enten store vaksinebeslutningstakere, eller Bill and Melinda Gates Foundation (BGMF) eller Wellcome Trust. SAGE-medlemmer er koblet til Bill og Melinda Gates Foundation, Merck & Co. (MSD), Gavi, Vaccine Alliance (en Gates-finansiert vaksinegruppe),

BMGF Global Health Scientific Advisory Committee, Pfizer, Novovax, GSK, Novartis, Gilead og andre ledende pharma vaksinespillere. Så mye for uavhengig vitenskapelig objektivitet hos WHO.–F. William Engdahl, «Kan vi stole på HVEM?», 3.

Rockefellers’ støtte til eugenikk begynte tidlig på 1900-tallet, og inkluderte støtte til Eugenics Record Office. I 1913 innlemmet John D. Rockefeller jr. («Junior») en gruppe, som ble en stor kraft i å støtte prevensjonsklinikker og spilte en banebrytende rolle innen det moderne feltet for befolkningsstudier.

Allerede i 1922 sendte Rockefeller Foundation penger for å finansiere tyske eugenikk. Av Tysklands 20-plus Kaiser Wilhelm Institute vitenskapssentre, bygget eller støttet Rockefeller penger tre som «gjorde sitt preg for medisinsk mord» under nazistene. Ett institutt var for hjerneforskning. Under en del av Hitlers styre ansatte Hermann J. Muller en Rockefeller-finansiert amerikansk sosialist og genetiker. Den fikk senere «hjerner i grupper på 150–250» fra holocaustofre. Et annet senter, Eugenics Institute, oppførte sine 1935 aktiviteter som følger: «opplæring av SS leger; rasemessig hygienetrening; ekspert vitnesbyrd for Riksdepartementet i innenriksdepartementet om tilfeller av tvilsom arv; samle og klassifisere hodeskaller fra Afrika; studier i rase krysset; og eksperimentell genetisk patologi.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response