Høringssvar til Covidforskriften23 min read

Now Reading
Høringssvar til Covidforskriften23 min read

Høringssvar fra 20.2.2021 av Lars-Howard Fritzson Widding 

Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven

I snart ett år har det Norske folk levd under ett fascistisk styresett og tilhørende forskrifter vi aldri har sett maken til, alt sammen med en plausibel begrunnelse om en pandemi vis eksistens baserer seg på BEDRAGERI, og der selve grunnlaget og konsekvensrapportene er hemmeligstemplet i 60 år Forskriften og tiltakene skal ikke under noen omstendighet forlenges, men opphøre straks. (Regjeringens invitasjon til å delta i høringen, her)

FUNDAMENTET ER ETT UVITENSKAPELIG BEDRAGERI
Vi skal her begrense oss til EN del av dette bedrageriet, selve pandemiens grunnstein, PCR testen fra Corman og Drosten. Denne var fagfellevurdert når WHO adopterte den, den var kun 24 timer gammel, men i november ble den det, og konklusjonen er knusende, dette er RENT BEDRAGERI og vitenskapelig uholdbart.

Croman Drostens PCR test som WHO anbefaler gearet hele 50X, og der FHI bekrefter at Norsk praksis er 35 til 45 X, viser i fagfellevurderingen at allerede ved 35X er vi PASSERT 97% FALSKE POSITIVE. Det betyr at vi ikke vet noe som helst om det faktiske omfanget, testen villeder betydelig mer enn den veileder, og dette var det advart mot OGSÅ fra Norske smittevernleger allerede forrige vår. Dette forhold er bare ett av UTALLIGE forhold som hver og en gjør PCR testen ubrukelig, de er alle sammen nevnt i selve rapporten det linkes til nedenfor her.

Misbruket av denne ubrukelige testen har medført og medfører fortsatt ULOVLIG frihetsberøvelse, tap av inntekt, tap av arbeidsplasser og selskaper, tap av sosial omgang og familieliv, tap av skolegang og kultur, ja generelt tap av livskvalitet fysisk som psykisk, og felleskassen tappes for mange hundrede milliarder til tiltak som ikke endrer noe av betydning. Det vil være FORSETTELIGE brudd på straffeloven med tilhørende erstatningsansvar å fortsette virksomheten for den som deltar videre, uansett stilling eller rolle.

https://cormandrostenreview.com/report/?fbclid=IwAR2OxP3lBzdKvUC7ZWdb7hGBFoB0SqKwNu_fYyNhlrS_pPGdSqgyb7xgl6A

FHI vet også at testen IKKE kan fortelle om noen er syk, smitteførende med smitterisiko, eller frisk, så jeg siterer FHI med link.

«men vær oppmerksom på at PCR kun påviser genmaterialet, og ikke om viruset er smittsomt eller i stand til å formere seg.»

https://www.fhi.no/…/testing-og…/testkriterier/…

Svenske myndigheter kunngjorde dette allerede i sommer, så det er 8 måneder gamle nyheter det jeg skriver her, men vi ser INGEN tegn til endring av praksisen. PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam

https://www.folkhalsomyndigheten.se

Referanser og relevante lovhjemler som brytes med kommentarer kommer løpende her, men listen er IKKE uttømmende, så her tas forbehold om tilføyelser, rettelser eller slettelser. Lov om smittevern gir ingen dekning for forskriften.

En forskrift er IKKE en lov, men må ha støtte i en eksisterende lov, men den støtten finnes ikke her, og vi siterer derav lovtekstene som også kommenteres.

§ 1-1. Lovens formål
Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven. Denne har vært total fraværende fra 12 mars og videre, og domstolene har IKKE oppfylt prøvelsesretten som har vært en PLIKT siden midten av 1800-tallet. Dommernes Troskaps og Lydighets ED bak folkets rygg til Regjeringen (Grunnlovens §21) gjør det påtagelig at Domstolen her har unndratt seg det faktiske samfunnsoppdraget som er å våke over, samt stoppe Storting eller Regjering om de beveger seg utenfor lovens ramme. Det rettes derav korrupsjonsmistanke mot den samlede dommerstanden, og vi underbygger vår påstand med henvisning til NAV sakene der akkurat det samme skjedde, og domstolene dømte ut fra den politisk uttalte viljen, i strid med loven. For dette forhold har domstolene også unndratt seg å rydde opp i, og her gjentar de det samme, men denne gangen til skade for hele nasjonen.

§ 1-3.Definisjoner
Med følgende uttrykk i loven her forstås:

1. smittsom sykdom: en sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av mikroorganismer eller andre smittestoff som kan overføres fra, til eller mellom mennesker. Kommentar: 1. Forutsetter at SMITTEN kan OVERFØRES, men vi har INGEN metoder for å fastslå om en person kan overføre smitten (se PCR testen)

2. smittet person: en person som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en SMITTSOM sykdom. Kommentar: 2. Svaret på 1. dekker også nr. 2.

3. allmennfarlig smittsom sykdom: en sykdom som er SÆRLIG SMITTSOM, eller som kan opptre hyppig, eller har HØY DØDELIGHET eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som…. Kommentar:3. Rapportene fra Imperial college som fikk alarmen til å gå, viser EKSTREM smittsomhet,og FHI mente at så mange som 70% av befolkningen kunne smittes innen utgangen av 2020 uten tiltak, mens tallene i Sverige viser at de til dato har ca 622.000 tilfeller i en befolkning på 10.23 millioner, og det blir kun 6% eller mindre enn 1/10 del av hva FHi opererer med. Dødeligheten bekreftes å ligge LAVERE enn sesonginfluensa de siste år med en Case Fatility Ratio på 0.85-0-90% for Covid mot 1.49% for influensa så sent som 2017/2018. Influensa er derav opp til 60% mer dødelig for Nordmenn enn Covid er.

a) VANLIGVIS fører til LANGVARIG BEHANDLING, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, eller Kommentar: A.) – Vanligvis oppdager ikke den som hevdes å være smittet noe som helst, de er symptomfrie og stikk motsatt kriteriet for allmensmittsom sykdom der det heter, VANLIGVIS fører til LANGVARIG BEHANDLING, eller sykehus innleggelse, og til dato har ca 2.600 av påståtte ca 67.000 smittede vært på sykehus, og det utgjør da beskjedne 3.9%, altså er det alt annet enn vanlig med langvarig sykdom eller innleggelse på sykehus, det er en liten gruppe som rammes, IKKE ALLMENHETEN.

b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir EN VESENTLIG BELASTNING FOR FOLKEHELSEN, eller Kommentar: B. Om landet tåler 2.120 influensa døde og 7.600 innleggelser med influensa, er det først når tallene for covid passerer dette at vi har noe å snakke om, men tallene viser mindre enn 600 døde, og 2.600 innlagte, altså ca 1/3 del av det vi uproblematisk lever med. Det er derfor ikke mulig å hevde at covid, selv uten tiltak er en VESENTLIG BELASTNING FOR
FOLKEHELSEN, den er under normalen for Norge.

c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling for den. Kommentar: C. Dette er heller ikke rett. Det eksisterer omfattende kryssimmunitet i befolkningen, hos barn ca 60%, blant voksne ca 20% FØR noen hadde hørt om Covid.

https://www.nordnorskdebatt.no/noen-viktige-vaksine-hemmeligheter/o/5-124-95429?fbclid=IwAR0HXsAY4aiOm3eu5czHZ98D8kXhGPVMPMH-taGTx2d6f0wu2GXK4CHCrxI

I mars 2020 nektet også Norske myndigheter bruk av det Japanske antivirale preparatet AVIGAN. Ser man på tallene for døde i Japan så taler de for seg selv da de er blant de laveste i verden på tross av verdens eldste befolkning.

https://www.dn.no/helse/koronaviruset/statens-legemiddelverk/folkehelseinstituttet/tablettene-brukes-mot-korona-i-japan-men-norge-sier-nei/2-1-774976

I tillegg vet man at de som rammes, blir alvorlig syk og dør, der har ca 80% ALVORLIGE mangler av noe så basalt som D-Vitamin. Ett vitamin som også har vist å kunne redusere dødeligheten opp til 25x når den benyttes i behandling av de som allerede har blitt syke.

«Collectively, studies strongly suggest essential prohormone-and-nutrient vitamin D, is a far more effective potential basal COVID-19 treatment, than any additive pharmaceutical available to date.»

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3872/rr-5

Så sent som 14. januar dette år NEKTER Folkehelseinstituttet å anbefale D-vitamintilskudd, men det foreligger minst 10 forskningsrapporter fra bare 2020 som viser effekten, selv om tallene de opererer med varier noe.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/lite-vitamin-d-gjor-mange-sykere-men-fhi-vil-ikke-ga-ut-med-rad-1.1822372? fbclid=IwAR02dvfm7m9vAaVeGOAQcEVYTpwoHfhxZcEwPHwYMWlowj35JspHJ8wsDrQ

Behandling OG preventive tiltak eksisterer altså, men NEKTES BRUKT, hvilket er lovbrudd i seg selv da det er en menneskerett å ha adgang til medisinsk behandling, og her finnes altså medisin. Altså eksisterer IKKE den trusselen man har lagt til grunn for å finne dekning som ALLMEN-smittsom sykdom, det hele er KONSTRUERT med falske PCR tester og ville påstander om tall uten rot i virkeligheten, samt at man nekter kjent behandling som virker benyttet, og det er herved
dokumentert at forskriften ikke har dekning i lov om smittevern.

Statistikk over antall døde globalt fra https://www.macrotrends.net

§ 1-5. Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak
Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Den medisinfaglige begrunnelsen eksisteter ikke når smitte og helserisiko er lavere enn influensa for Nordmenn, de er derav heller ikke nødvendige, eller tjenlige. Det har tydeligvis ikke vært nok for myndighetene med frivillighet. Vi har sett påbud og tvang, og trusler om store bøter, men ingenting av dette kan benyttes når man kjenner fundamentet det hele er bygget på, som er en grunnmur av bedrageri og grove overdrivelser, da er det hele selvsagt også uforholdsmessig og har ingen dekning i denne eller andre lover. Tvert om medfører håndhevelse BRUDD på en rekke lover med straffe og erstatningsansvar til følge.

Straffelovens §131 B og §131 C brytes daglig av myndighetenes talspersoner og media, og det er ingen spøk vi snakker om her. En straffbar handling som nevnt i §§ 138 til 141, § 142 første ledd, §§ 143-144, 192, 238, 239, 240, 255, 257, 274, 275 og 355, anses som terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år dersom den er begått med terrorhensikt som nevnt i annet ledd. Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt

b) å skape alvorlig frykt i en befolkningNesten ett helt år med daglige overdoser skrekkporno basert på en svindel over-kvalifiserer her, og jeg minner om at Norske barn i hele perioden har levd med trusselen om at DE kunne bli SKYLDIGE i bestemors død vis de ikke fulgte ordrene fra staten. En hel generasjon er traumatisert av en trussel mindre farlig for nordmenn enn influensa, og man holder fortsatt på med denne terroren.

§ 132.Grove terrorhandlinger
Grov overtredelse av § 131 straffes med fengsel inntil 30 år. Ved avgjørelsen av om terrorhandlingen er grov, skal det særlig legges vekt på om den

c) er begått av en person som i kraft av sin stilling nyter en særlig tillit. Enhver deltagende offentlig talsmann eller kvinne, Journalist, media eller kringkaster rammes her. § 93. Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden. Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid. Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Tiltakene begrenser HELE livsutfoldelsen, og ER tortur noe som allerede er konstatert ved brudd på straffelovens §131 B og §132 C, og friheten er i sum begrenset til en slavelignende tilstand der flere også opplever faktisk frihetsberøvelse via isolasjon og karantenekrav. Ansiktsmasker uten positive helseeffekter er de-humaniserende og en handling av ren trakassering, der man ikke engang er fri til å trekke pusten uten motstand fra ett papirstykke som aldri har kunne hindre spredning av virus hverken inn eller ut. Dette har våre egne myndigheter vist i mange år og det kommer frem av Regjeringens egen Nasjonale Beredskapsplan for Pandemisk influensa S-93: «Erfaringene fra pandemien i 1918 var at generell bruk av munnbind ikke bidro til å bremse spredningen.»

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-beredskapsplan_pandemi.pdf?fbclid=IwAR0i4pbgEE3qOJ2jXgmkWRVj705FXthfVGpa_CiqcAeyvia6_IoZKvWEkDA

Forskningsrapporter som er forsøkt fjernet fra nettet i digitale bokbranner forklarer hvorfor maskene ikke fungerer i det offentlige rom de heller ikke var laget for.

https://web.archive.org/web/20200412005611/

https://www.oralhealthgroup.com/features/face-masks-dont-work-revealing-review/

Tiltakene bryter også mot en rekke andre lover, og listen er IKKE uttømmende. Grunnlovens §94 -Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

Karantene, og eller isolasjon basert på PCR test eller forskrift er alt sammen uforholdsmessige inngrep når de baserer seg på en test som IKKE KAN fortelle noe som helst med hensyn til SMITTERISKO, og en «føre var» holdning kan IKKE legges til grunn når så mange som 97% eller flere av resultatene er feil og derav villedende, til det fordres motsatte tall. Også karantene er et uproporsjonalt tiltak, det fremkommer også av Regjeringens Nasjonale Beredskapsplan for Pandemisk influensa på side 94. Erfaringene fra pandemien i 1918 var at generell bruk av pålagt karantene ikke bidro til å bremse spredningen. Antatt ulempe er meget stor. Hundretusener av mennesker vil få begrenset sine aktiviteter på grunn av bare en eksponering for smitte. Det vil trolig bli vanskelig å oppnå aksept for tiltaket. Siste linjen forklare behovet for daglige overdoser skrekkporno. I en REEL pandemi vil alle oppleve den og forstå alvoret, og myndighetene vil bruke energien på å berolige folket, mens her foregår det stikk motsatte.

En samlet vurdering som SKAL gjennomføres, må nødvendigvis vise at dette er uforholdsmessig og ute av proposisjoner med minimal eller ingen helsegevinst som er dokumenterbar, mens skadene er enorme. Gjennomføring er da direkte i strid med lov om smittevern §1-5 siste ledd, og forskriften står da uten dekning i lov, og håndhevelse er derav brudd på den øvrige lovgivning med tilhørende straffe og erstatningsansvar.

§ 96. Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom. Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling. Tiltakene har i praksis, UTEN DOM, fradømt mange tusen sitt arbeid, sin bedrift eller øvrig eiendom, og forholdet er «beslektet» med §105.

§ 105. Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han eller hun ha full erstatning av statskassen.

Via tiltakene har staten i realiteten «ekspropriert» tusenvis av arbeidsplasser, selskap og eiendommer folk har mistet over det ganske land, da de har måtte vike plassen for tiltakene som like godt kunne vært en motorvei eller ny hovedflyplass, da det har samme effekt for den som rammes og må lukke ned, så mener staten at de må lukke, har staten full erstatningsplikt. Man er derfor ute i det lovløse når man skal tilmåle smuler basert på noe helt annet enn de faktiske tap, da grunnloven
jo er klar her. Erstatningslovens §1-4 vil gi den samme forståelse.§ 98. Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Myndighetene har benyttet begrepet DUGNAD, men tiltakene har ikke rammet EN eneste stats eller kommunalt ansatt og som er en ikke ubetydelig del av arbeidstokken i Norge. Det er KUN en selektert del av den vare og tjenesteytende sektor som har tatt tapene, spesielt reiseliv, hotell og restaurant, samt enhver mindre enhet der kunder og leverandør kommer tett på hverandre. Det er derav ingen dekning for å hevde at dette er noen dugnad når belastningen er som den er i praksis, så forskriftens praksis rammer IKKE LIKT etter loven. Her er det tusenvis som får hele livet smadret, andre er uberørt, så her er ingen likhet for loven eller noen dugnad.

§ 101. Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner. Denne rettighet er inndratt uten lovlig grunnlag.
§ 102. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Politiet benyttes nå som «Covid Torpedoer» som invaderer hjemmene til folk og TELLER for å se om de fascistiske lovene som er innført uten helsemessig faglig godkjent begrunnelse overholdes, men Covid er IKKE en ALLMENNFARLIG sykdom, forskriften har derav ingen støtte i lov om smittevern og HJEMMET og PRIVATLIVET er UKRENKELIG, men krenkes daglig av Norsk politi på grunnlag av en ugyldig fascistisk forskrift uten lovhjemmel.

Her er det i alt det vesentligste unge mennesker som rammes, mennesker som selv ikke har nevneverdig risiko for sykdom eller død, og som derav heller BURDE BLI SMITTET, så folket kunne oppnådd flokkimmunitet, men det nektes man også her, staten vil heller påtvinge de vaksiner som for denne gruppen har større risiko enn sykdommen, og vi tillater oss her å vise til vaksine skandalen forrige gang for nå 12 år siden, denne gangen er det mye verre.

Argumentene om at dette er for å beskytte folkehelsen faller på sten grunn og har absolutt ingen berettigelse. Man har aldri hindret de unge å leve som unge gjør når influensa sesongen kommer, og var de først naturlig immune mot Covid, DA først ville de også «beskytte bestemor», noe de IKKE KAN om de vaksinerer seg, da vaksinen på ingen måte sikrer at man ikke blir smittet eller selv smitter andre, tvert om kan de symptomdempende egenskapene skape utallige superspredere.
Barrington deklarasjonen har for lengst vist hvordan dette burde vært håndtert fra starten av, men myndighetene nekter å endre kursen som er mot total rasering av hele verdensøkonomien, der flere land allerede har tapt sine pensjonsfond (UK er en av de), og Norge blir nok det neste om dette ikke stoppes snarest.

§ 106. Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.Adgangen er nå «på nåde» og forutsetter en UBRUKELIG PCR test, men loven åpner IKKE for «tilleggsvilkår» som loven ikke omtaler, slettes ikke vilkår vis konsept er et BEDAGERI, eller som medfører ulovlig frihetsberøvelse på karantene hotel som på toppen er mot økonomisk vederlag. Vi har også vært vitne til Hytteforbud, Søring karantene, samt røde og grønne kommuner, alt sammen basert på en FALSK TEST og en trussel svakere enn influensa, selv når de oppblåste tallene legges til grunn.

§ 109. Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. (denne behøver ingen kommentar)

§ 110. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige. (Det er vel åpenbart hva man henviser til her?)

§ 113. Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. En Forskrift er IKKE en lov, og forskriften har IKKE støtte i lov om smittevern da Covid IKKE er en ALLMENNFARLIG sykdom. Den rammer kun en selektert del av folket, og en SMALERE gruppe av folket enn vanlig influensa. Forskriften oppfyller heller ikke kravene i §1-5


Samfunnet lever utmerket med de årlige influensa sesonger og de tap det medfører som siste 4 år før Covid var oppe ved 2.120 liv av 142.094 reg, tilfeller og over 7.600 sykehus innleggelser, og da må vi også kunne leve med tilsvarende her, uansett hvilket navn vi gir årsaken, da det er tallenes tale som teller, IKKE navnet.Covid er bare ett nytt fancy navn på de typiske «vintersykdommer» som årlig herjer, og så lenge dødeligheten er innenfor normalen i samfunnet som et hele, vil det ALDRI kunne bli samfunnsøkonomisk forsvarlig å stoppe livet til folket som man har gjort her.

Tallene for influensa døde er fra UIO og en rapport fra i vår, og den viser ett gjennomsnitt på 1.487 døde av influensa i Norge siste 4 år før Covid som nå er på ca 625 på nesten ett år.

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/klinisk-effektforskning/aktuelle-saker/2020/norge-sverige-dk.pdf

Grunnloven og Menneskerettighetene har rang som LEX SUPERIOR og går foran ved motstrid, så her skal der SÆRDELES TUNGTVEIENDE GRUNNER til for å sette de til sides, men de begrunnelsene eksisterer ikke her. I Norge var samlet dødelighet UNDER normalen i 2020, og COVID har p.t en Case Fatility Ratio på 0.85-0.90%, sammenlignet mot influensa som har vært oppe ved 1.49%.Influensa er derav opp til 60% mer dødelig for Nordmenn enn Covid, og tiltakene endrer IKKE CFR tallet, altså kan man ikke hevde at tiltakene er årsaken til lavere CFR tall. Selv ikke ett land som Sverige har unormal dødelighet samlet sett. 2020 ble som forventet nr. 4 av de siste 11 år målt som dødelighet pr 100.000 innbyggere, altså et GJENNOMSNITTÅR og så normalt det kan bli, selv om man ut fra overdødelighets beregninger som har basis i siste 4 år kan se at 2020 hadde ca 3.500 flere døde enn foregående år. Lillehammer OL som Norge med rette var stolte av, burde ALDRI vært gjennomført, og ville aldri blitt gjennomført med dagens Regjering om de skulle følge den samme u-vitenskapelige tilnærming de har gjort med Covid.

Norge opplevde nemlig at OVER 1000 mennesker døde bare i desember måned 1993 alene som er 42 dager før lekene startet. Det er over 34 døde i døgnet, mot Covid som ligger på 1.82 i Norge 1.82 døde er altså pandemi tilstand og 34 døde i døgnet er en levelig normal tilstand? Glem ikke at Norge den gangen var ca 4.3 millioner mennesker, mot 5.4 millioner eller 21% flere nå, så om den samme influensa måneden fra 1993 var dette året ville tallet for influensa døde vært OVER 1200 mennesker på en måned, eller over 40 døde i snitt pr døgn.

Med over 1000/(1200) døde på en måned, burde vel landet vært i Lock down mens OL gikk av stabelen, eller burde OL på Lillehammer vært avblåst?. Hvordan var forresten «smittevern tiltakene» på Lillehammer som var tidens folkefest i Norge? Holdt man avstand, spritet sine hender, og satt på nesten tomme tribuner med ansiktsmasker, der ingen håndhilste eller gratulerte, og selvsagt ingen seiersklemmer heller? Og det var selvsagt ingen fester eller feiringer på kveldene?
Det var i sum ca. 1.2 millioner betalende tilskuere, men INGEN smitteverntiltak, så jeg spør, hvor mange døde på overfylte sykehus verden over etter de ble smittet på Lillehammer? Nå som du kjenner deler av de basale fakta, har du en PLIKT til å forholde deg til det du nå vet, og det betyr at videre deltagelse og håndhevelse av ugyldig lovgivning medfører personlig straffeansvar og erstatningsansvar. Det personlige ansvaret har stått urokkelig siden WW2 og sakene i Nuremberg der flere forgjeves prøvde å forsvare seg ved at de bare fulgte ordrer, det er INGEN unnskyldning, og det prinsippet vil ALDRI endre seg, altså er DU personlig ansvarlig for videre deltagelse i dette bedrageriet, uansett hvilken rolle du har her.

Frykt for represalier, frykt for å miste jobben eller annen «frykt» som har fått styre landet i snart ett år er heller IKKE en unnskyldning for å delta i videre i dette bedrageriet, og du oppfordres nå til selv å søke videre kunnskap, samt delta i å spre denne videre, og ikke minst, besørge at det terrorvelde som nå rår grunnen og rammer en hel verden opphører. Flere toneangivende fagfolk i Norge HAR siden forrige vår stått frem, og har du en fagmessig rolle her, FORVENTES DET, at du nå toner flag offentlig. Tiltakene har allerede sendt 135 millioner ned mot sultegrensen, nesten 350 millioner har tapt sine inntekter, FNs matvareprogram antyder at vi har sendt hele 23 millioner inn i sultedøden på ett år, barn tar selvmord, voksne tar selvmord, eldre tar selvmord, selvmordstallene har DOBLET SEG de fleste steder og det samme forventes i Norge, og dette tar nesten like mange liv som den falske PCR testen hevder er død av covid, da folk orker ikke leve under de rådende forhold, og de er heller ikke nødvendige mot en trussel der tallene er basert på rent bedrageri og skrekkporno det aldri har eksistert grunnlag for.Om du nå tenker at tallet på døde viser en annen historie enn den jeg skriver her, har du IKKE tatt poenget. De som telles som døde, telles på grunnlag av en test som for Norges del vil vise MINST 97% galt resultat, og ALLE som dør innen 30 dager etter denne testen UANSETT ÅRSAK telles som død av Covid.

Vi kan derfor glemme tallene for døde, det døde nemlig ikke flere på jorden forrige år enn normalt, og i den grad det gjorde det, ble de tatt av sultedøden tiltakene har skapt, eller nektelse på medisinsk behandling da sykehusene var reservert til Covid pasienter som ikke kom, eller de tok sitt eget liv grunnet personlig økonomisk havari eller andre belastninger de ikke klarte å leve med, og som er skapt av tiltakene. Befolkningen på jorden ble i sum beriket med vel 40 millioner flere borgere enn vi var ved utgangen til 2019, så her finnes ingen kjent trussel mot menneskeheten vi har behov for tiltak mot, og her gjør tiltakene beviselig betydelig større skade enn gavn.

Ca 200.000 har mistet sine jobber i Norge som en direkte følge, det kan bli betydelig flere nå som permitteringsvarsel endres til oppsigelser da arbeidsgiver må kaste inn håndkledet i konkurs, og mange av de har stilt hus og hjem som sikkerhet for lån og kreditter til selskapene. Domstol administrasjonen tok høyde for 6.000 flere konkurser i skifteretten grunnet tiltakene, IKKE viruset, men ettersom selvskadingen av landet fortsetter, har vi ikke sett det fulle omfang som det vil bli med mindre dette stoppe straks. Trusselen for land og folk er tiltakene, ikke ett virus man må forfalske både tester og tellemetode for, før man kan vise til at den eksisterer, for dødeligheten er helt normal på jorden, og både PCR testen og tellemetoden bevist ubrukelige og uvitenskapelige.

Du som er en del av statsapparatet som tar del i noe som vedrører Covid tiltakene er herved gjort oppmerksom på ditt PERSONLIGE ansvar ovenfor enkeltmennesker og nasjonen Norge som skades av lovbruddene som her er beskrevet, så det er nå din PLIKT å gjøre det som er rett å gjøre her, eller forvente å bli stilt til ansvar for tap og skader du aldri kan klare å dekke. PCR testen som ligger i bunnen av hele bedrageriet er dømt ugyldig i Portugal og Nederland, og det
forventes tilsvarende avgjørelser fra en rekke land der rettslige skritt er tatt for å stoppe dette globale bedrageriet. Forskriften skal derav IKKE forlenges eller fornyes i noen form, og samtlige tiltak skal opphøre straks.

Lars-Howard Fritzson Widding
Borger og menneskerettsaktivist.


Dette skriv og høringssvar er massedistribuert via sosiale medier, samt tilsendt ett utvalg offentlige
etater og tjenestemenn i Norge, samt de større medier.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Bidrag: Vipps gjerne til 41743388 eller send til konto 9722 17 58963, med takk for all støtte.
Comments
Leave a response

Leave a Response