Om vaksinepass; veien til helvete brolagt med gode intensjoner19 min read

Now Reading
Om vaksinepass; veien til helvete brolagt med gode intensjoner19 min read

Helse- og omsorgsdepartementet og regjeringens misoppfatning av sammenhengene knyttet til covid-19

Innspill til «Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven» (se regjeringen.no, her)

SS-sjef Reinhard Heydrich ga 1. september 1941 ordre om at alle jøder over 6 år i selve Tyskland, i Alsace, Riksprotektoratet og Warthegau måtte bære jødestjernen utenpå klærne til enhver tid på offentlige steder. «Jøde» på tysk (Jude) eller det lokale språket skulle være skrevet inne i stjernen. Er det noe lignende regjeringen legger opp til med sin «Lovendringer om koronasertifikat på høring»? De som har sertifikat må vise dette fram i offentlige sammenhenger, de som ikke har faller utenfor – kanskje med et merke på klærne merket «uvaksinert»? Det er flere i Europa som har fått en slik assosiasjon, og det bør få regjeringen til å innse hvilke krefter det åpnes for hvis lovendringen blir en realitet. Vi ber regjeringen snu omgående.

Nei, til koronasertifikat!

Igjen merker vi oss med kort frist for organisasjoner og privatpersoner til å uttale seg om et prinsipielt svært viktig spørsmål som går på befolkningens frihet og rettigheter. Vi vil derfor be om en utsettelse av høringsfristen på minst fire uker, sekundært leverer vi dette høringsinnspillet. Regjeringen skriver dette i en pressemelding 5. mai 2021: «Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona.»

Allerede her snubler regjeringen: Vaksinen og vaksinene har kraftige bivirkninger, 8400 personer skal i skrivende øyeblikk ha dødd av disse i Europa, nærmere 350 000 skal ha blitt skadd. Se healthimpactnews (her).

PCR-testen måler ikke aktive virus, mange mener den er ubrukelig. Til og med Verdens helseorganisasjon sier at testen ikke er nok når det gjelder å påvise smitte: «De fleste PCR-analyser er angitt som et hjelpemiddel for diagnose, og derfor må helsepersonell vurdere ethvert resultat i kombinasjon med tidspunkt for prøvetaking, prøvetype, analysespesifikasjoner, kliniske observasjoner, pasienthistorie, bekreftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk informasjon.»
Se steigan.no, her, se FHI, her.

Og hvordan vet en at en er immun etter å ha hatt covid-19 når det ikke skal finnes garanti mot å bli smittet igjen eller når det angivelig finnes så mange varianter? Folkehelseinstituttet skriver selv: «Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom» (her).

Vi må også si dette folkelig: Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

Det virker å være betydelig ressurser regjeringen har lagt ned i arbeidet med dette lovforslaget. Derfor er det utrolig skuffende å se at regjeringen og dens embetsverk ikke har en større forståelse av hva som er vesentlig for at samfunnet skal fungere og at innbyggerne skal ha et godt liv. Hvis det er slik at regjeringen er styrt utenfra via FN, Verdens helseorganisasjon, ulike eliter, eller at Norge er et AS eller en korporasjon, så er det fint at det blir uttrykt i klartekst. Inntil videre tar vi utgangspunkt i at Norge er et demokrati – og anfører mot det foreslåtte koronasertifikatet og dertil hørende lovverk…


At det er fare for:

1. Demokrati og frihet overtas av et autoritært teknokrati

Teknokrati er en styreform uten yrkespolitikere, men som heller mot at eksperter innen sine felt styrer samfunnet. Skal vi virkelig bli helt styrt av helsevesenet med sine tabeller, enorme mengder informasjonsstrømmer, forskere med bindinger til medisinske private organisasjoner – og det hele så teknisk at bare avanserte datamaskiner kan regne ut scenarioer? Nei, vi må ikke miste vårt demokrati, våre menneskerettigheter og vår frihet. Dagens Kina er beskrevet som et teknokrati. Og teknokrati har dype røtter i Nazi-Tyskland (se technocracy news, her).

2. Vaksine-apartheid

Apartheid er en politisk ideologi og et system for rasebasert segregering eller adskillelse som ble praktisert i Sør-Afrika mellom 1948 og 1994. De hvite hadde privilegier, de svarte var ofre. Vi ønsker ikke system som, basert på tekniske løsninger hentet inn fra de teknologiske gigantene og de medisinske kartellene, skal føre til et apartheid-system mellom de som vaksinert og de som ikke er vaksinert.

3. Ensretting på vegne av de medisinske karteller

Vaksiner er i fokus, men i sin iver glemmer departementet andre immunstyrkende midler som D-vitaminer og C-vitaminer. Høringsnotatet har ikke syn for annet enn at vaksiner er den rette medisinen for å håndtere covid-19 – og ser dermed bort fra den gode dokumentasjon på at D-vitaminer og C-vitaminer kan styrke immunsystemet. Hva om det fungerer like godt eller bedre enn vaksinene – hvor er myndighetenes gjennomgang av det? Fraværende, myndighetene svelger framstillingen til vaksine-produsentene.

4. Henger seg opp i en smitte-myte

Vi viser til boka «The Contagion Myth» (smittemyten). Den forteller om hvorfor virus – inkluderte korona-viruset – ikke forårsaker sykdom. Den er skrevet av blant annet Thomas S. Cowan, MD. Andre har sagt at covid-19-viruset egentlig er exosomer som dannes i cellene for å opprettholde balansen i kroppen. Hvis dette er riktig, er de norske styresmaktene fullstendig på bærtur.

5. Veien til Auschwitz

Den største dødsleiren i historien, Auschwitz, ble drevet av IG Farben. Etter 2. verdenskrig ble dette selskapet delt i flere andre selskaper – et av disse er i dag Sanofi i Frankrike som er en av verdens store vaksineprodusenter (se her).

6. Vi kan stå overfor et bedrageri eller biovåpen

Det er utrolig å lese regjeringens naivitet i høringsnotatet. Her tas det for god fisk at covid-19-viruset eksisterer enda det ikke er isolert skikkelig vitenskapelig jfr. Koch-postulater. PCR-testen er i seg selv tvilsom, mener mange eksperter. Regjeringen ser heller ikke på at vi kan stå overfor et biologisk våpen. Det kan ikke utelukkes at fremmede makter har et ønske om å svekke befolkningen i en rekke vestlige land. Og det kan til og med handle om en elite, a la World Economic Forum, som ønsker mer makt til selskaper på bekostning av den vanlige mann («The Great Reset»). Fra historien kjenner vi eksempelvis krigslisten fra Troja. Er covid-19 en trojansk hest (se her)?

7. Krisemaksimering

Tallenes tale i Norge = kun en promille dør. Stadig får en se det vises til tall som peker på dødelighet i forbindelse med covid-19. Det kan oppleves som skremmende. Men deler en antall døde på antall mennesker på kloden, blir dette tilfelle: 3 259 918 – delt på – 7 863 906 609 = 0,000414. Firetitusendedeler dør. Tallet for Norge: 522 delt på 5 393 369 = 0,001 (tall fra Statistik sentralbyrå), igjen mini-promille (koronadødstall fra perioden 16.3.2020 til 16.3.2021, her).

8. Bryter med Grunnloven, Menneskerettighetene og Nürnberg-prinsippene

Grunnlovens paragrafer har ingenting om at et helsesertifikat skal være nødvendig. Når andre bestemmelser, som i smittevernloven, strider i mot Grunnloven, må disse vike. Menneskerettighetene har i seg eksempelvis bevegelsesfrihet. Nürnberg-prinsippene kom som en følge av forbrytelsene under 2. verdenskrig, som de som ble utført av Nazi-Tyskland. Et av prinsippene: «Det faktum at en person handlet etter ordre fra sin regjering eller en overordnet fritar ham ikke fra ansvar under internasjonale lover, såfremt et moralsk valg faktisk var mulig for ham.»

9. Europarådet: Ingen skal diskrimineres for ikke å ta vaksiner

27. januar 2021 undertegnet Europarådet resolusjon 2361 som innebærer at Covid19-vaksiner ikke skal være obligatorisk i EU «Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated» (her).

10. The Great Reset og Lock Step

Høringsnotatet til regjeringen har ingenting om «The Great Reset» fra World Economic Forum og «Lock Step» fra Rockefeller Foundation. Men i disse planene og dokumentene kommer det fram at det foreligger store planer for forandringer av vår samfunnstruktur. Fra historien vet en at planer av denne størrelsen trenger en utløsende årsak – noe som utløser en krise – som gir mulighet til å lansere en løsning. At regjeringen ikke har en slik kunnskap om historiske forhold – og elementær maktpolitikk – er skandaløs (her, her og her).

11. Norge er ikke medlem av EU – selv om det virker slik. Høringsnotatet får fram at EU er i bildet, det bekreftes også her og her.

12. Styresmaktene og regjeringen glemmer: All legitim statsmyndighet utgår fra folket.

Det er vi – folket – som skal styre. Dere er våre tjenere. Vi skal ikke overkjøres av et hav av selvmotsigende helseinformasjon som for en stor del styres av gigantiske selskaper og eliter. I dokumentene til Rockefeller Foundation – «Lock Step» – ser det ut til at korona-pandemien er planlagt i en årrekke. Vi minner også om «Event 201» fra oktober 2019 omtrent samtidig med at pandemien slo til i Kina. Dessverre er det slik at øvelser ofte kommer i nær i tid med katastrofen. Fordi katastrofen er planlagt på forhånd (her og her)?


Ellers tar vi med noen punkter fra høringsnotatet og kommer med korte kommentarer: «Befolkningen har en berettiget forventning om lettelser i karanteneplikter og andre tyngende smitteverntiltak i takt med antall vaksinerte. Tilsvarende gjelder for næringslivets behov for å få «hjulene i gang» så raskt som mulig. Dette er ønskelig både for samfunnet og den enkelte, fordi det reduserer de personlige og økonomiske skadevirkningene av pandemien. Innføring av et koronasertifikat som dokumentasjon for å gi lettelser til vaksinerte, personer med immunitet etter gjennomgått koronasykdom (covid-19) eller har negativt testresultat, vil kunne bidra til å legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet» (her).

Kort kommentar: Selv om befolkning og næringsliv vil slippe tunge tiltak, kan dette gjøres på andre måter. Som å isolere de som er syke – og la resten jobbe som vanlig. Feil premiss.

«Departementet vurderer det som rimelig, og ikke urettferdig, at vaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom får lettelser. Vaksine er gitt til dem med størst risiko for alvorlig sykdom og død, og ulikhetene i vaksinasjonsgrad er således gjort med det formål å gjøre denne risikoen lavest mulig. En vurdering om lettelser for vaksinerte må uansett ta utgangspunkt i det rent smittevernfaglige og forholdsmessigheten ved tiltakene. Å kategorisere konsekvensen av dette som urettferdighet, vil etter departementets vurdering være feil. På sikt vil også den økte vaksinasjonsdekningen gi økt lettelser også for uvaksinerte, da smittetrykket vil reduseres. Smittepresset er fremdeles høyt i mange land, og vi må forvente at utfordringsbildet vil vedvare over noe tid. Selv om vaksinasjon i utgangspunktet beskytter godt mot å bli smittet og smitte videre, er det fortsatt usikkerhet knyttet til vaksinens effekt mot nye, muterte koronavirusvarianter. Koronasertifikat som grunnlag for lettelser styrer således etter et prinsipp om risikoreduksjon og ikke nullrisiko…»

Kort kommentar: Smittepress er framstilt av en PCR-test som er svært unøyaktig og som ifølge WHO brukes feil. Departementets oppfatning om urettferdighet er ikke sakens kjerne.

«Så lenge EU-regelverket eksisterer vil norske borgere kunne ha behov for et koronasertifikat ved reise til andre EØS-land. Forslaget til EU-regelverk har tidsmessig avgrenset levetid på 12 måneder. Departementet legger til grunn at også behovet for de foreslåtte norske bestemmelsene er av midlertidig karakter, og foreslår derfor at det norske regelverket har gyldighet i 12 måneder.»

«En praktisk konsekvens av at det for eksempel stilles vilkår om en bestemt dokumentasjon for ikke å omfattes av smittevernrestriksjoner, vil kunne være at  omfanget av inngrep i menneskerettigheter varierer mellom ulike grupper, selv om grunnlaget for å gjøre inngrep i menneskerettighetene finnes i andre lovbestemmelse enn dem som nå foreslås.»

Kort kommentar: Vi setter pris på at departementet i alle fall nevner menneskerettighetene. Om de forstår hva disse betyr er vi mer usikre på. EUs regler kan vi protestere mot om de oppleves urettferdig.

«Departementet vil også etablere en foreløpig dokumentasjonsløsning som kan tas i bruk før EU-regelverket trer i kraft. Første utgave kommer i begynnelsen av mai og er en samlet visning av testresultat og vaksinasjonsstatus. Det arbeides med sikte på at løsningen i begynnelsen av juni vil inkludere gjennomgått covid-19 og være verifiserbart i Norge. Dette vil være en forenklet innsynsløsning for MSIS og SYSVAK-registrene ved bruk av helsenorge.no, der den registrerte selv kan hente ut dokumentasjonen.»

Kort kommentar: Vi borgere har nok av kontrollsystemer. Dropp det. Og hvorfor dette hastverk (bordet fanger)?

«Hovedformålet er å legge til rette for fri personbevegelse under pandemien, noe som ligger i kjernen av EØS-avtalen. Bruk av koronasertifikater vil kunne få stor praktisk betydning både for borgere og markedsaktører i EØS. En samlet vurdering tilsier at utkastet til forordning bør vurderes som EØS-relevant.»

«Bruk av koronasertifikater vil, i det minste indirekte, kunne berøre en rekke menneskerettigheter. I den grad det stilles krav om dokumentasjon i form av et koronasertifikat for ikke å omfattes av ulike forskriftsfestede smitteverntiltak, eller for tilgang til ulike tilbud, tjenester, arrangementer, lokaler mv. vil koronasertifikatet i praksis kunne bli en forutsetning for utøvelsen av ulike menneskerettigheter, slik som retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem, bevegelsesfrihet eller retten til forsamlingsfrihet. Fra denne synsvinkelen vil bruk av koronasertifikat være et middel for å sikre at inngrep i menneskerettighetene ikke opprettholdes lenger enn nødvendig eller i større omfang enn nødvendig…»

Kort kommentar: Det er å snu det på hodet. Et sertifikat setter grenser.

«Opprettholdelse av smitteverntiltak overfor de som ikke har koronasertifikat eller endring av smitteverntiltak i retning av å begrense tilgangen til ulike tilbud mv.
overfor personer som ikke har koronasertifikat, vil imidlertid utgjøre et inngrep i disse personenes menneskerettigheter, som må oppfylle de kravene som stilles for slike inngrep. En bruk av koronasertifikat som får som følge at inngrep i menneskerettighetene opphører for enkelte grupper, samtidig som de opprettholdes overfor andre grupper eller endres på en slik måte at enkelte grupper utestenges fra ulike tilbud mv., vil også kunne reise spørsmål om diskriminering, se punkt 3.1.4.
Ulike smitteverntiltak griper inn i en rekke menneskerettigheter, og dermed vil bruken av koronasertifikat også kunne påvirke utøvelsen av et bredt spekter av rettigheter. I og med at forholdet til menneskerettighetene primært må vurderes ved vedtagelse og endring av regler om smitteverntiltak, begrenses fremstillingen her til enkelte eksempler på menneskerettslige spørsmål som kan oppstå ved bruk av koronasertifikat…

Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem. Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem, og reise spørsmål om forskjellsbehandling mellom personer med og uten koronasertifikat i utøvelsen av disse rettighetene utgjør diskriminering, se punkt 3.1.4.

En nylig avsagt storkammerdom fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i saken Vavricka mfl. mot Tsjekkia, 8. april 2021, trekker opp enkelte rammer for statens handlingsrom til å knytte rettsvirkninger til vaksinestatus, som også vil kunne ha overføringsverdi til bruk av koronasertifikat. Spørsmålet for domstolen var om obligatorisk vaksinering og utelukkelse fra for eksempel barnehager for barn som foreldrene velger å ikke vaksinere, krenker retten til respekt for privatlivet etter EMK artikkel 8. Domstolen kom (med 16 mot 1 stemme) til at dette var innenfor rammene av artikkel 8. Helsepolitikken ligger ifølge domstolen innenfor statens skjønnsmargin, som er vid i slike saker. Det ble vist til at det er en generell konsensus i statene om viktigheten av vaksinering og om vaksineringsgradens betydning for flokkimmuniteten. Vaksinering dreier seg ikke bare om beskyttelse av den enkeltes helse, men også om den generelle folkehelsen. Domstolen viste til verdien av sosial solidaritet ved å peke på at vaksineringen beskytter andre medlemmer i samfunnet enn den vaksinerte selv. Videre ble det tillagt vekt at barnevaksineringsprogrammet er vurdert som effektivt og sikkert av det medisinske fagmiljøet. Samtidig er det akseptert at vaksinen i særlige tilfeller kan skade
individet. Derfor er det ifølge domstolen viktig at det kan gjøres unntak på grunn av den…»

Kort kommentar: Denne dommen er et bestillingsverk? Vaksinering kan være skadelig. Folk dør av det. Her er det mye uforløst.

«Om de uvaksinerte barna skulle få gå i barnehagen, ville det bety en alvorlig risiko for de sårbare barna som ikke kan vaksineres, og dette ville være et større inngrep enn å utsette andre barn for en liten risiko for bivirkninger. Domstolen viste også til at det var unntak fra vaksinekravet for personer som
ikke kan eller bør vaksineres av helsemessige årsaker. Dommen bekrefter at statene har en vid skjønnsmargin i spørsmål om for eksempel å stille vaksinering som vilkår for goder. Så vidt departementet kjenner til, har EMD aldri kommet til at obligatorisk vaksinering eller krav om vaksinering som vilkår for ulike tjenester, medfører krenkelse av EMK.»

Kort kommentar: Stadig flere barn blir autister eller får andre skader, vaksinering er en hovedmistenkt. Rart ikke et helsedepartement skjønner det.

«I sammendraget skriver NIM: «Basert på eksisterende rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) kan man anta at domstolen vil legge til grunn at verken tvangsvaksinering eller de mindre inngripende tiltakene obligatorisk vaksinering eller vaksinering som vilkår for goder vil utgjøre et brudd på
EMK, såfremt det er tilstrekkelig godtgjort at vaksinen ikke utgjør en helserisiko.» Grunnloven § 102 første ledd første punktum har klare likhetstrekk med EMK artikkel 8 og må tolkes i lys av denne, men likevel slik at fremtidig praksis fra internasjonale håndhevingsorganer ikke har samme prejudikatsvirkning ved grunnlovstolkningen som ved tolkningen av de parallelle konvensjonsbestemmelsene, jf. Rt. 2015 side 93 avsnitt 57.

Grunnloven § 102 gir ikke anvisning på noen adgang til eller vilkår for å gjøre inngrep i rettigheten. Høyesterett har imidlertid lagt til grunn at det kan gjøres inngrep i retten etter Grunnloven § 102 første ledd første punktum dersom inngrepet har en tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig, se Rt. 2014 side 1105 avsnitt 28 og Rt. 2015 side 93 avsnitt 60.»

Kort kommentar: Det er hevet over tvil at vaksinen utgjør en helserisiko.

«WHO har erklært covid-19 som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse, og det er ikke omstridt at covid-19 kan begrunne begrensninger i den frie bevegeligheten. Restriksjoner i den frie bevegeligheten for å bekjempe smitte av covid-19 må derfor anses som et tiltak med et legitimt formål. Tiltak som innføres av hensyn til folkehelsen må være i samsvar med de alminnelige prinsippene i EØS-retten. Det innebærer at restriksjonene også må være ikke-diskriminerende og forholdsmessige.»

Kort kommentar: WHOs definisjon kan godt vær påvirket av vaksineprodusentene og folk som Bill Gates som ønsker autoritære tiltak for å styre befolkningen. Underlig at departementet ikke ser på den muligheten. Og som nevnt: er vi sikre på at covid-19 ikke er exosomer all den tid det angivelige viruset ikke er skikkelig isolert?

«Menneskerettighetsutvalget mente at de ulike diskrimineringsgrunnlagene ikke burde listes opp i Grunnloven, men at dette burde overlates til ordinær lovgivning (Dokument 16 (2011–2012) punkt 26.6.2.6).

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler og må ta nødvendige
forholdsregler etter kommunelegens nærmere bestemmelse.

Når det ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering. Kongen i Statsråd kan i forskrift fastsette at helsepersonell uten hinder av lovbestemt taushetsplikt skal gi nødvendige opplysninger for gjennomføring av et kontrollsystem basert på vaksinasjonsregistre, og gi regler for slike registre, jf. helseregisterloven.»

Kort kommentar: En større inngripen enn å tvangsvaksinere kan en neppe tenke seg, spesielt når en vet at makter og myndigheter aldri har 100 prosent rett og mange ganger tar 100 prosent feil. Utrolig dumhet fra departementet.

«Departementet foreslår et nytt midlertidig kapittel 4A i smittevernloven om koronasertifikat. Lovendringene vil gi et lovgrunnlag for å etablere et tidsbegrenset
system for verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat. Forslaget til lovgrunnlag skal også gi hjemmel for gjennomføring av rettsakter om covid-19-sertifikat, se nærmere omtale i punkt 6.3, og legge til rette for at departementet gjennom forskrift kan regulere bruken av sertifikatet

Departementet mener at selve etableringen av en dokumentasjonsløsning (koronasertifikat) ikke er et inngrep som krever lovhjemmel. Det er ikke behov for
lovhjemmel for å gi reguleringer som ledd i organiseringen av forvaltningens egen virksomhet. Det er heller ikke et inngrep i Grunnlovens forstand å legge til rette for at innbyggerne kan få et verifiserbart dokument i fysisk eller elektronisk form, som bekrefter vaksine, gjennomgått sykdom eller tatt test. Myndighetene trenger ikke hjemmel i lov for å utstede offentlige bekreftelser eller dokumenter. Det vil også være frivillig å motta og benytte seg av et koronasertifikat…»

Kort kommentar: Dette virker ikke troverdig i det hele tatt.

«Fravær av smittevernrestriksjoner utgjør derimot ikke noe inngrep overfor den enkelte. Det rettslige utgangspunktet er dermed at det er smitteverntiltakene som utgjør inngrep, ikke fraværet av slike tiltak. En begrenset bruk av krav om dokumentasjonsplikt for fritak fra tiltak etter smittevernloven, for eksempel gjennom covid-19-forskriften

Personer regnes som vaksinert tre uker etter første dose er satt. Unntaket gjelder i seks måneder etter at personen ble vaksinert. Et koronasertifikat vil gjøre det enklere for disse personene å fremvise dokumentasjon på at de er unntatt karantenekravet, og tilsvarende enklere for andre å kontrollere at de er omfattet av unntaket.

Departementet legger til grunn at det ikke vil være tale om en permanent eller langvarig bruk av koronasertifikat i Norge. Bruken må opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner for de som ikke er vaksinerte. Det er imidlertid vanskelig nå å fastsette et bestemt tidspunkt for når vi er kommet dit og bruken kan opphøre. Departementet foreslår likevel at det norske regelverket har gyldighet i 12 måneder. Dette tilsvarer forslaget til EU-regelverk.»

Kort kommentar: Det er positivt i all elendighet at det ikke er tale om et permanent tiltak. Men om det står til troende gjenstår å se.

«Helse- og omsorgsdepartementets vurdering er at forskjellsbehandlingen som bruken av koronasertifikat vil innebære, ikke vil være usaklig eller uforholdsmessig og dermed heller ikke diskriminerende. Det må imidlertid tas et forbehold om at det kan være en grense mot for omfattende eller langvarig bruk av sertifikatet…»

Kort kommentar: En utrolig påstand.

«Departementet legger til grunn at bruk av koronasertifikatet for å gi lettelser til vaksinerte, vil ha stor nytteverdi. Dette vil legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet, som vil gi betydelig gevinst for enkeltpersoner og for samfunnet generelt.»

Kort kommentar: Dette er totalt feil. Den enkelte vil bli plaget av dette, og friheten vil bli mindre. Skivebom.


Folkets koronakommisjon 11.5.2021, rapport til høring vaksinepass til regjering, kan lastes ned, her, kontakt: folketskoronakommisjon@gmx.com

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response