Utdrag Midlertidig forføyning levert Skien tingrett, oversendt Oslo tingrett til videre behandling5 min read

Now Reading
Utdrag Midlertidig forføyning levert Skien tingrett, oversendt Oslo tingrett til videre behandling5 min read

Utdrag Midlertidig forføyning levert Skien tingrett, oversendt Oslo tingrett til videre behandling 18. juni 2021

Vi trenger støttende underskrifter til vår sak. Vil du støtte, gi din underskrift på denne listen, her

 

INNLEDNING
I medhold av tvistelovens kapittel 34, samt nedstående nasjonale og internasjonale lover og traktater, fremmes nærværende begjæring om midlertidig forføyning. Slik det fremgår av begjæringen er saksøkerne selvprosederende og ønsker derfor å benytte oss av rettens plikt til veiledning slik at eventuelle prosessuelle, formelle o.a. mangler rettes opp under veiledning av retten.

De informasjonskilder (bilag) vi henviser til er engelske, tyske og fra USA. Pandemien beveger seg internasjonalt, derfor har vi benyttet uttalelser fra anerkjente vitenskapsfolk fra hele den vestlige verden tilgjengelige på nettaviser, nett-tidskrift, databaser og sosiale medier og har i det herværende dokument lenket elektronisk til dette. Vi anser oss som brukere av den kultur internett har skapt og ber om forståelse for at vårt dokument er preget av dette (lenker er i blå farve, lenken kan leses/kopieres ved å høyreklikke den). Man kan også lese bilagene ved å bruke pdf-utgaven (vedlagt på minnepinne). Større bilag blir lagt ved i papirutgave som anmeldelsen til ICC og nedenforstående prosessvarsel.

2. FAKTUM
Prosessvarsel av 19. mars 2021 anfører blant annet følgende: «Nærværende prosessvarsel gjelder nasjonale og lokale myndigheter og myndighetspersoner som direkte/indirekte har medvirket og fortsatt medvirker til de fysiske, psykiske, økonomiske, sosial og samfunnsmessige skader påført den norske befolkning gjennom brudd på nasjonal og internasjonal lovgivning og konvensjoner, herunder men ikke begrenset til Grunnloven, Smittevernloven, Den Europeiske Menneskerettskommisjon, samt konvensjoner sanksjonert og undertegnet av Norge i forbindelse med menneskerettsbrudd, såkalt «Crimes against humanity», ss. Genevekonvensjonen og Nurnbergkodeksen.»

Alvorsgraden i prosessvarslet er tydelig og ikke egnet til å misforståes, og behovet for umiddelbar handling for å stanse ytterligere skade, lidelse og død, ss fysiske, psykiske, sosial, økonomiske og samfunnsmessige skadevirkninger som følge av nedstengninger og restriksjoner i strid med nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner, likeså. Vi anfører videre at tiltakene som er innført med bl.a. smittevernloven, er basert på bristende
forutsetninger.

Kort oppsummert anføres følgende (ikke uttømmende):
• Grunnleggende menneskerettigheter må gjeninnføres i samsvar med ovennevnte lovverk
og traktater
• Ytterligere fysisk, psykisk, sosial og samfunnsmessig lidelse og død som påføres
befolkningen som følge av nedstenging, restriksjoner, regulering, ss påtvungen
maskepåbud, sosial distansering, karantenetvang med mer opphører med umiddelbar
virkning
• Forslag om vaksinepass skrinlegges umiddelbart, se mer nedenfor om dette tema
• Eksperimentell vaksinering uten nasjonal og overnasjonal godkjenning (se blant annet FDA’s avgjørelse) – med mennesker som «forsøkskaniner» – i strid med bl.a. Nurembergkoden opphører med umiddelbar virkning
• Det norske samfunnet gjenåpnes med umiddelbar virkning

3. YTTERLIGERE BEVIS OM SKADEVIRKNINGEN FRA DR. MICAHEL YEADEN (EX. PFIZER) OG DR. VANDEN BOSSCHE
Som ytterligere dokumentasjon for skade, lidelse og død i forbindelse med vaksiner – som i skrivende stund påtvinges folket i strid med «informert samtykke» og ovennevnte nasjonal og internasjonal lovgivning og konvensjoner – fremlegges følgende:
Bilag 2: Intervju med tidligere direktør for forskning i Pfizer i 16 år, Dr. Michael Yeadon, se følgende video, her. MERK: Dette er kun ett av en rekke intervjuer med professor Michael Yeadon. I interjuvet med Dr. Yeadon vises det til et brev fra Yeadon til internasjonale helseinstitusjoner hvor han blant annet uttaler følgende:

• «Det er nå for sent å redde personer som allerede har blitt injisert med en Covid19-vaksine.»
• Han ber de som ennå ikke har blitt injisert med denne dødelige kjemiske forbindelsen, til å kjempe for at vi i fremtiden fortsatt skal kunne leve som mennesker, til å kjempe for sine barn.
• Beskriver et skjeende hvor majoriteten av de som lever nå vil bli drept.
• «Umiddelbart etter mottak av den første injeksjonen vil 0,8% av mennesker dø innen to uker og de overlevende har en forventet levetid på 2 år i snitt, og dette reduseres ytterligere ved hver ekstra injeksjon.»
• «Milliarder er allerede dømt til en nådeløs og plagsom død.»

Vår mening: Uttalelsene fra Dr. Yeadon, en av verdens mest anerkjente epidemiologer – med 16 års fartstid som leder av Pfizers forskningsavdeling – er skremmende og urovekkende og representerer alene tilstrekkelig grunnlag for umiddelbar stans i vaksineringen av befolkningen; inntil tilstrekkelig undersøkelser og forskning er gjennomført for å verifisere om og i hvilket omfang Dr. Yeadons uttalelser er korrekt. Videre de alvorlige ord fra virolog og vaksineutvikler Dr. Vanden Bossche;
«Som en dedikert virolog og vaksineekspert gjør jeg bare et unntak når helsemyndigheter tillater at vaksiner administreres på måter som truer folkehelsen, absolutt når vitenskapelig bevis blir ignorert. Den nåværende ekstremt kritiske situasjonen tvinger meg til å spre dette nødropet. Ettersom den enestående omfanget av menneskelig inngripen i Covid-19-pandemien nå står i fare for å resultere i en global katastrofe uten like, kan ikke denne samtalen høres høyt og sterkt nok. »

Bilag 3: Uttalelse fra Dr. Vanden Bossche, se video (00:28), her.

Konklusjonen er tydelig og ikke til å misforstå: Umiddelbar vaksinestopp for å redde menneskeheten. Vi oppfordrer retten til – på eget initiativ – å sette seg grundig inn i den rekke av dokumentarer/intervjuer gitt av Dr. Yeadon, ex direktør i Pfizer og Geert Vanden Bossche, en av verdens fremste eksperter på virus, samt advarslene fra titusentalls leger verden rundt om hvilken katastrofe menneskeheten står overfor om de vedvarende bruddene på ovennevnte lover og traktater får anledning til å fortsette, se blant annet Bilag 2, over.

I den anledning oppfordrer vi retten til – på eget initiativ – sette seg inn in de internasjonale rapporter/statistikker over såkalte «adverse effects» (VAERS) av vaksinene, bl.a. CDC’s rapporter, som «fyller en hel bok» og bekrefter et offisielt tall på mer enn 4000 døde i USA alene så langt som en følge av vaksinene. Det er en kjensgjerning at disse rapportene kun får med seg en brøkdel av faktiske bivirkninger, kanskje så lite som 1% av «adverse effects», altså er mørketallet over syke og døde som en følge av «påtvungen» vaksinasjon en bekreftelse av advarslene gitt av Dr. Yeadon, Vanden Bossche o.a.


Vi trenger støttende underskrifter til vår sak. Vil du støtte, gi din underskrift på denne listen, her

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response