Foreligger det straffbare forhold knyttet til vaksineringen? Brev til politiet7 min read

Now Reading
Foreligger det straffbare forhold knyttet til vaksineringen? Brev til politiet7 min read

Til
Sør-Øst politidistrikt
Postboks 2073, 3103 Tønsberg

Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Statsforvalteren og ulike kommuner
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, justiskomiteen på Stortinget
TV2


Vi ber politiet vurdere om det foreligger straffbare forhold knyttet til vaksineringen som nå utføres i forbindelse med korona-pandemien. Spesielt er vi opptatt av at barn og unge i Norge ikke blir skadelidende. Men det handler også om situasjonen for kvinner, 1263 bivirkningsmeldinger er knyttet til menstruasjonsforstyrrelser. Bør vaksineringen stoppes omgående?

Vi viser til straffeprosessloven:

§ 224. Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige. Vi viser til «andre omstendigheter», men politiet kan naturligvis også selv gå til anmeldelse. Politiloven er dessuten relevant.

§ 1. Ansvar og mål

[Figur 6 viser et TEM mikroskopisk foto av tilstedeværende partikler av redusert grapheneoksid i en Pfizer «covid19-vaksine”. En røngtendiffraksjon viser krystallinske karbonbaserte nanopartikler av rGO (redusert graphene oksid). Dette bevismateriale ble opprinnelig funnet av Muestra RD1 og publisert i La Quinta Columna Report, den 20ende juni 2021; Graphene Oxide Detection in Aqueous Suspension; Delgado Martin, Campra Madrid and . [4][73][74][83]] (se Dr. RobertYoung rapport, her).

Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten. Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Vaksinene innholder skadelige stoffer som helsemyndighetene ikke kjenner til? Vi vedlegger en rapport som viser at vaksinene som er i bruk i vårt land, inkludert Pfizer og Moderna, innholder ingrendienser som ikke er kjente – selv ikke av våre helsemyndigheter; det vil si vaksineprodusentene har ikke informert om dette eller norske helsemyndigheter har ikke undersøker ingrediensene selv.

Med andre ord kan vi stå overfor brudd på lover og regler, inkludert folkehelseloven, smittevernloven, straffeloven og Grunnloven.

I tillegg: Informert samtykke blir umuliggjort

Parasitt Trypanosoma, funnet i Pfizer vaksinen, også kjent som parasitten som forårsaker sovesyken, se video SGT, 32:09, her.

Rapporten har denne konklusjonen: Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- og Janssen-medikamentene er IKKE «vaksiner» men komplekst grafenoksid nanopartikler aggregater av forskjellige nanoelementer knyttet til genetisk modifiserte nukleinsyrer av mRNA fra dyre- eller veroceller og aborterte humane fosterceller som sett og beskrevet ovenfor. Vi understreker: Ingrediensene i dette de kaller vaksiner virker magnetisk-toksisk, cytotoksisk og genotoksisk for planter, insekter, fugler, dyre- og menneskecellemembraner og deres genetikk og har allerede ført til alvorlige skader (anslått til over 500 millioner) og /eller uunnvikelig død (anslått til over 35 millioner). Rapporten viser blant annet til at disse stoffene er funnet i vaksinene:

* Graphene Oxide (rGO) – knyttes til menneskelig blod etter en CoV-19-inokulasjon som forårsaker patologisk blodkoagulasjon!

* Grafenpartikler – definitiv identifikasjon av grafenoksid ved TEM-mikroskopi funnet i alle 4 CoV – 2 – 19 vaksiner

* Klynge av grafennanopartikler i en Pfizer-vaksine, de ser ut til å være samlet

* TEM-mikroskopiobservasjon der partikler av redusert grafenoksid i en Pfizer-vaksine er tilstede. Røntgendiffraktometrien avslører deres natur av krystallinske karbonbaserte nanopartikler av rGO

Figur 11, se Dr. Robert O. Young pdf-rapport side 18.

* Figur 11 viser skarpe mikronrester på 20 um i lengde identifisert i Pfizers såkalte «vaksine» som inneholder karbon, oksygen, krom, svovel, aluminium, klorid, nitrogen.

* En 50 mikron forlenget kropp, som vist i figur 13, er en skarp mystisk tilstedeværelse i Pfizer-vaksinen. Den fremstår og identifiseres anatomisk som en Trypanosoma cruzi-parasitt hvor flere varianter er dødelige og er en av mange årsaker til ervervet immunsviktsyndrom eller AIDS.


Et biologisk våpen, jag etter fortjeneste eller operativsystem?

Hør brannmann fra Los Angeles Fire Department Captain Cristian Granucci fortelle hva han synes om covid19-vaksinene (video Youtube, her og i rapporten fra Dr. Robert O. Young, her).

For oss kan det virke som om vi står overfor biologiske våpen. Om det er fremmede makter som står bak eller omfangsrike medisinske kartell i utlandet, kan vi ikke fastslå på det nåværende tidspunkt. Det regner med vi med at en eventuell etterforskning kan avdekke. Vi vil også opplyse at den mannen som har snakket om at alle på kloden skal vaksineres, Bill Gates, har investert i en rekke vaksineprodusenter og er den største bidragsyteren til WHO (Verdens helseorganisasjon) som erklærte pandemien 11. mars 2020. Det kan ikke utelukkes at Gates har påvirket WHOs beslutning om å erklære pandemi, for at hans vaksineinvesteringer skulle gi god avkastning. Ei heller kan det utelukkes av det hemmelige innholdet i vaksinene inngår i teknologiselskapenes ønske om å knyttet menneskene nærmere kunstig intelligens/Internet of Things, eller som selskapet Moderna skriver: å få til et operativsystem via m-RNA.

Dette er dokumentasjon som forligger en rekke steder, særlig på Internett, og som politiet med enkelhet kan finne fram (se også linker nedenfor). Med andre ord kan vi stå overfor et bedrageri, jfr straffelovens kapittel 30: Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet. Forholdet mellom WHO og de norske myndigheter er heller ikke klarlagt – det bør nok gjøres. Finnes det spesielle kontrakter som rammer innbyggernes helse?

Vi legger til at det ikke vitenskapelig er bevist at viruset som skal gi covid-19 eksisterer – grunnen er at det ikke er isolert etter grunnleggende vitenskapelig metoder. PCR-testen har også av flere oppgitt å være meningsløs, da den gir et utall falske positive. Utfordringen er at hvis vi står overfor et virus som ikke eksisterer og en test som ikke virker, så er det umulig for den enkelte borger å bevise at en ikke er smittsom, og dermed vil alle tiltak kunne gjennomføres. Vi ber politiet så fort som praktisk mulig se på forholdet vi framlegger her – og ber om at dere holder oss orientert om utviklingen. Slik vi ser det kan det også være snakk om å igangsette midlertid forføyning – da våre barn og unge kan være i alvorlig fare.

Med vennlig hilsen Vaksinekomiteen, Vestfold og Telemark, kontakt: vestfoldtelemark@caramail.com

Fakta om Vaksinekomiteen, Vestfold og Telemark: Består av mellom 80 og 100 innbyggere, flest i Vestfold og Telemark, som har møttes jevnlig helt siden pandemi-starten i mars 2020. Flere har vært med på markeringer, og flere har engasjert seg med informasjoninnhenting for å finne de grunnleggende fakta i denne krisetiden.


Kilder:

Rapport Robert O. Young, Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene Oxide in CoV-19 Vaccines, kan kan lastes ned, her.

TV2: Legemiddelverket har så langt behandlet 1263 bivirkningsmeldinger som er knyttet til menstruasjonsforstyrrelser i Norge. 99 av disse er klassifisert som alvorlige. Gjennom pandemien har Statens Legemiddelverk mottatt 37.859 bivirkningsmeldinger etter koronavaksinen. Av disse er fortsatt 17.000 meldinger ubehandlet.

https://www.tv2.no/nyheter/14337580/

Om Bill Gates: Investert i åtte store vaksineprodusenter: https://newsrescue.com/follow-the-money-bill-gates-funds-uk-mhra-chair-jvci-the-agencies-advising-govt-on-vaccines-kids-to-be-jabbed-despite-high-risk-benefit-ratio/

Den største bidragsyteren til WHO (Verdens helseorganisasjon): https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/gates-foundation-now-whos-biggest-funder/articleshow/76145069.cms

Vaksinere hele verden: https://www.realclearpolitics.com/video/2020/04/05/bill_gates_things_wont_get_back_to_normal_until_we_have_got_a_vaccine.html#!

Moderna: https://prayandbeready.wordpress.com/2021/02/04/moderna-admits-mrna-jabs-are-an-operating-system-designed-to-program-humans/

Befolkningen skal ta et informert valg: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus—comirnaty-biontech-og-pfizer/

Fakta om Pfizer-vaksinen: https://legemiddelverket.no/nyheter/forste-koronavaksinegodkjent-i-europa

Preparatomtale Pfizer – det finner ikke noe om grafenoksid:  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_no.pdf

Spanske forskere har oppdaget: https://www.aktueltspania.net/aktuelt_post/spanske-forskere-har-oppdaget-at-vaksine-inneholder-grafenoksid

«But there is more in those shots», stimuleres av frekvenser funnet i 5G, hvordan du kan kvitte deg med graphene oxid, TG Report, Graphene oxide – NWO horror show, se video 1; her, video 2: her.


Det hele er dessverre enkelt å begripe: Hvis det stemmer det som allerede er fastslått, har våre egne helsemyndigheter unnlatt å undersøkene vaksinene og har dermed stilt seg som ansvarlige for ikke bare å føre sine egen befolkning bak lyset, men også bevisst å skade sin egen befolkning. Vi aner at de myndighetspersoner som driver dette igjennom har helt andre motiv for sine handlinger enn befolkningens helse og sunnhet, motiv som ser ut til å dreie seg om politisk makt og kontroll. Også Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket er en del av dette. Toppfoto herfra: «But there is more in those shots», TG Report, Graphene oxide – NWO horror show, 4000 ganger sterkere enn titan, «kill switch», stimuleres av frekvenser funnet i 5G, se her. Brevet ble sendt til Politiet den 5. november 2021.

About The Author
Sven-Inge Johansen
Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.
Comments
Leave a response

Leave a Response